خدمات ما استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه
یکشنبه ، 09 اردیبهشت 1397 |

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر به دنبال حل مسئله پژوهشی خود بوده و در نهایت طی یک جلسه از انجام آن در محضر اساتید داور و راهنما یا مشاور دفاع می کند.