آموزش عمومی
گزارش کار چگونه نوشته میشود؟
گزارش کار چگونه نوشته میشود؟
دوشنبه ، 02 اردیبهشت 1398 |

دانشجویان و یا کارمندان ادارات و شرکتها ممکن است برای انجام پروژه ها و تحقیقات نیاز به ارائه گزارش کار داشته باشند.گزارش کار مجموعه دقیقی از اطلاعات و نحوه انجام تحقیق میباشد که باید توسط خود دانشجو یا کارمند تکمیل شود و مدیران با توجه به این گزارش کار نظریه خود را در مورد تحقیق اعلام میکنند.