خدمات ما ویرایش مقاله
ویرایش مقالات انگلیسی ISI
ویرایش مقالات انگلیسی ISI
یکشنبه ، 16 تیر 1398 |

نگارش یک مقاله به عنوان یکی از دستاورد های علمی و پژوهشی برای به چاپ رسیدن در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی ، فرآیند ها و مراحل بسیاری را باید طی کند تا از اعتبار علمی و محتوایی بالایی برخوردار باشد.

خدمات ویرایش مقاله
خدمات ویرایش مقاله
دوشنبه ، 10 اردیبهشت 1397 |

برای اینکه مقاله شما برای اولین بار بتواند از مجلات معتبر پذیرش بگیرد باید به خوبی ویرایش شود و ایراد محتوایی یا ساختاری نداشته باشد اقدامات مربوط به ویرایش مقاله در موسسه سینا به خوبی انجام میشود