خدمات ما تبدیل پایان نامه به کتاب
امتیاز چاپ کتاب از پایان نامه در مصاحبه

دانشجویانی که موفق به گذر از آزمون کتبی دوره دکترا میشوند مسلماً تخصص و قابلیت های لازم در زمینه علمی و تحصیلی خود را دارا میباشند. پس از این مرحله نوبت به مصاحبه میرسد. مرحله ای که موفقیت در آن مستلزم داشتن فاکتورهایی است که توان علمی و تخصص فرد متقاضی را تصدیق میکند.

ﻗﯾﻣت تبدیل پایان نامه به کتاب

امروزه یکی از لازمه های موفقیت و پیشرفت در زمینه های تحصیلی و شغلی، تقویت و ارتقای رزومه شغلی و تحصیلی برای افراد است تا در تصاحب فرصتهای تحصیلی و شغلی بهتر و بالاتر از رقبای خود پیشی بگیرند.

هزینه های چاپ کتاب از پایان نامه

پایان نامه هایی نوشته شده اند که به لحاظ محتوا و اهمیت و ارزش مباحث مطرح شده در آنها، برای تبدیل شدن به کتاب حائز اهمیت هستند. چنین پایان نامه هایی حاصل ماهها تلاش، تحقیق و پژوهش نگارندگان آنهاست که چه بسا میتوانند بدلیل ماهیت علمی و کاربردی بودنشان، بستری برای توسعه در زمینه علوم مختلف فراهم آورند.

خدمات تبدیل پایان نامه به کتاب
خدمات تبدیل پایان نامه به کتاب
دوشنبه ، 10 اردیبهشت 1397 |

از جمله خدمات تخصصی موسسه سینا به منظور تقویت رزومه دانشجویان متقاضی دکتری وتقویت رزومه علمی اساتید، چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب می باشد.