آزمون تست هوش

چهارشنبه ، 01 اسفند 1397
آزمون تست هوش مخصوص افرادی میباشد علاقه به هوش آزمایی دارند و بسیار کنجکاو میباشند.
آزمون تست هوش

افرادی که کنجکاو و باهوش هستند میتوانند با پاسخ به سوالات این بخش هوش خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با پاسخ به این سوالات هوششان را آزمایش کنند.در اکثر آزمون های استخدامی یک بخش به سوالات هوش و تست هوش تعلق میگیرد که با پاسخ به سوالات این بخش میتوانید آمادگی لازم برای پاسخ به سوالات بخش هوش آزمون های استخدامی را نیز داشته باشید.

۱- کدامیک از پنج گزینه کمتر شبیه چهارتای دیگر است؟

الف)سگ ب)موش ج)شیر د)مار ه)فیل

۲- کدام عدد در سری زیر باید عدد بعدی باشد؟

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 - ؟

الف)8 ب)13 ج)21 د)26 ه)31

۳- کدامیک از پنج گزینه بهترین تطابق را با جمله زیر دارد؟

پرتغال به لاغترپ مثل 46251 است به ؟

الف)15264 ب)51462 ج)12654 د)26451 ه)25641

۴- مریم که شانزده ساله است، چهار برابر برادرش سن دارد. وقتی که سنش دو برابر برادرش شود، او چند ساله خواهد بود؟

الف)20 ب)24 ج)25 د)26 ه)۲۸

۵- کدام عدد زیر متعلق به سری ارائه شده نمی باشد؟

2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 14 – 15 – 30

الف)سه ب)هفت ج)هشت د)پانزده ه)سی

۶- کدام یک از پنج گزینه بهترین هماهنگی را با عبارت زیر دارد؟

انگشت به دست مثل برگ است به ؟

الف)سرشاخه ب)درخت ج)شاخه د)شکوفه ه)پوست درخت

۷- اگر شما حروف کلمه "هنداتمری" را مرتب کنید، نام کدام گزینه به دست خواهد آمد؟

الف)شهر ب)حیوان ج)دریا د)رود ه)کشور

۸- کدام عدد یک چهارم یک دوم یک پنجم عدد 200 است؟

الف)2 ب)5 ج)10 د)25 ه)50

۹- محمد نیاز دارد 13 بطری را از انبار بیاورد، اگر او در هر بار حداکثر 3 بطری را حمل کند، حداقل چند بار باید به انبار برود؟

الف)3 ب)4 ج)4.5 د)5 ه)۶
۱۰- اگر همه "بلوپ" ها "روزی" باشند و همه "روزی" ها هم "لازی" باشند آنگاه همه بلوپها قطعا لازی هستند؟

 

الف)درست ب)غلط

۱۱- مشابه ترین کلمه با کلمه "سعه صدر" کدام گزینه است؟

الف)راست گویی ب)دیدار خویشاوندان ج)ملاطفت با زیردست د)اخلاق نیکو ه)صبر در مشکلات

۱۲- اگر شما حروف کلمه "انتلسه" را مرتب کنید، نام کدام گزینه به دست خواهد آمد؟

الف)حیوان ب)کشور ج)استان د)شهر ه)اقیانوس

۱۳- کدام عدد زیر متعلق به سری ارائه شده نمی باشد؟

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

الف)1 ب)5 ج)26 د)29 ه)۴۸

۱۴- امید 25 رو دوست داره و لی 24 را نه، 400 رو دوست داره ولی 300 رو نه، 144 رو دوست داره و 145 رو نه. امید کدام عدد از اعداد زیر رو دوست داره؟

الف)10 ب)50 ج)124 د)200 ه)1600

۱۵- عدد گمشده در سری زیر کدام است؟

1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216

الف)36 ب)45 ج)46 د)64 ه)99

۱۶- کدامیک از پنج گزینه کمتر شبیه چهارتای دیگر است؟

الف)شعر ب)رمان ج)نقاشی د)مجسمه ه)گل

 

452 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.