خدمات ما چاپ کتاب چاپ کتابهای درسی

چاپ کتابهای درسی

سه شنبه ، 12 فروردین 1399
کتـاب های درسـی دانـشگاهی یکـی از پراهمیـت تـرین و رایـجتـرین مراجـع یـادگیری دانشجویان در نظام آموزش عالی هر کشوری محـسوب مـیشـود. از ایـن رو، کتـاب درسـی بـه عنوان منابع دروس رشته های مختلف تحـصیلی دانـشگاهی نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف آموزشی و تربیتی نظام آموزش عالی کشور ایفا میکنند.
چاپ کتابهای درسی

کتـاب های درسـی دانـشگاهی یکـی از پراهمیـت تـرین و رایـجتـرین مراجـع یـادگیری دانشجویان در نظام آموزش عالی هر کشوری محـسوب مـیشـود. از ایـن رو، کتـاب درسـی بـه عنوان منابع دروس رشته های مختلف تحـصیلی دانـشگاهی نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف آموزشی و تربیتی نظام آموزش عالی کشور ایفا میکنند. با توجه به نقش و جایگـاه کتـاب درسی دانشگاهی، لزوم پرداختن به چاپ و نشر این دسته از کتب اهمیتی بیش از پیش پیدا میکند. این کتابها به منزله یک عامل مهم در نظـام آموزشـی از جایگـاه ویـژه ای برخـوردار هستند و از جنبه هـای مختلـف نقـشهای متعـدد میپذیرند. 

از دیـدگاه آموزشـی، کتابهـای درسی سه نقش اساسی در سیستم آموزش دارند:

1. نقش اطلاع رسانی شامل:

ـ ارائه گزیده ای از اطلاعات و مفاهیم درباره موضـوع یـا درسـی خـاص بـا در نظـر گـرفتن ایـن مـسئله کـه کـسب دانـش بایـد براسـاس سـالهای متـوالی تحـصیلی پـیش رود. برنامه های درسی نباید بیش از حد مشکل باشند.

ـ ارائه اصطلاحات یـا اطلاعـات اضـافی بـه منظـور تلفیـق آنهـا، سـاده سـازی آنهـا، دسترسی آسان به آنها و روشن بودن برای فراگیران مقطع مورد نظر. 

2 .نقش ساختاردهی و سازماندهی یادگیری؛ کتابهـای درسـی امکانات متعددی برای سازماندهی یادگیری عرضه میکنند که عبارتند از:

ـ از تجربه عملی تا نظری؛

ـ از نظریه تا تمرینهای عملی برای سنجش آنچه یاد گرفته شده است؛  

ـ از تمرینهای عملی تا شرح و بسط نظری؛

ـ از جملات تا مثالها و تصاویر و

ـ از مثالها و تصاویر تا مشاهده و تجزیه و تحلیل.

3 .نقش هدایت یادگیری؛ براي هدایت فرایند یـادگیری میتوان از دو روش استفاده کرد:

ـ تکرار، حفظ کردن و نسخه برداری از مطالب؛

ـ فعالیتهاي آزاد و خلاق تا آنجا کـه فراگیـر بتوانـد از تجربیـات و مـشاهدات خـود استفاده کند. کتاب درسی با توجه به اهداف یادگیری میتواند یکی از نقشهای زیر را بـه منزلـه هدایت فرایند یادگیری به عهده داشته باشد:

*آمـوزش قائـل بـه مداخلـه بیـشتر بـرای انتقـال دانـش. ایـن امـر نـشان دهنـده تـأثیر محدودکننده و اجبارآفرینی کتاب درسی بر تدریس و یادگیری است.

*آموزش باز. این نوع آموزش زمینه رشـد اسـتعدادهای فراگیـران را بـرای مـشاهده تفکر و استقلال در فعالیت های یادگیری تسهیل میکند. مدرسان برای این نـوع آمـوزش نیـاز به آموزش حرفه ای خاصی دارند. 

کتب درسی دانشگاهی معمولاً توسط فردی متخصص در آن رشته و حوزه موضوعی و براساس اصول علمی به رشته تحریر درمی آیند. معمولاً تالیف این نوع کتابها قدری سخت‌تر از نوشتن کتاب با موضوعات غیر علمی و غیر درسی است. چون هدف از نگارش کتاب درسی، آموزش مطالب علمی و گسترش دید علمی مخاطب در چهارچوب و خط موضوعی تعیین شده در سیاستهای کلان سیستم آموزشی یک کشور است. از این جهت کتب درسی دانشگاهی در زمره کتابهای علمی قرار میگیرند.

گاهی اوقات ممکن است از مولفین و اساتید صاحب نظر خواسته شود تا در یک حوزه موضوعی خاص که تعداد منابع اندکی در آن زمینه برای تدریس در مراکز علمی وجود دارد و یا منابع موجود چندان مناسب نیستند، دست به قلم برده و از طریق نگارش کتاب اندوخته های خود را به همراه آخرین اطلاعات و یافته های پژوهشی در اختیار دانش پژوهان و محققین قرار دهند. از این رو ناشران و موسسات فعال در حوزه چاپ کتاب همواره در تلاش بوده اند که با ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت در این زمینه، مسیر را برای این قشر ارزشمند جامعه که به منزله گنجینه های علمی کشور هستند، هموارتر کند. موسسه سینا در زمره این موسسات قرار دارد که در طول چندین سال فعالیت خود در حوزه چاپ و نشر کتاب و امور پژوهشی مرتبط با این حوزه، بازخوردهای مثبتی از سوی مشتریان خود دریافت کرده و تاکنون کتب تالیفی متعددی در حوزه های مختلف اعم از رشته های مختلف دانشگاهی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، سرگرمی، رمان، کودک و ... با رعایت تمام استانداردهای مرسوم و تعیین شده از سوی مراجع مربوطه، به چاپ رسانده است. جالب است بدانید که موسسه سینا حتی در زمینه های ترجمه کتابهای تخصصی و غیرتخصصی و چاپ کتاب از پایان نامه محققین و دانشجویان نیز دستی بر آتش داشته و خدمات کاملی از ویرایش و صفحه آرایی تا صحافی و چاپ کتاب برای متقاضیان و نویسندگان عزیز ارائه میکند. برای بهره مندی از این خدمات و دریافت راهنمایی و مشاوره های لازم، کافیست با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید:

چاپ کتاب به نام شما

محاسبه ی هزینه ی چاپ کتاب

قوانین چاپ و نشر کتاب

اخذ مجوز اداره ارشاد اسلامی برای چاپ کتاب

ثبت سفارش
41 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.