اخبار دکتری حداقل و حداکثر مدرک و تحصیلات برای استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها

حداقل و حداکثر مدرک و تحصیلات برای استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها

چهارشنبه ، 23 مهر 1399
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را اعلام کرد.
حداقل و حداکثر مدرک و تحصیلات برای استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها

عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، در بخشنامه ای حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

دستور: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه.

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده هفده آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست های سازمانی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه به شرح زیر به تصویب رسید :

۱-برای پست های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه ها، متصدی آزمایشگاه ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی «کاردانی».

۲-برای پست های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن مدرک تحصیلی «کاردانی».

۳-برای پست های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای یک دو این مصوب) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت اصلی و تخصصی مؤسسه را فراهم می کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی است مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای یک دو و سه این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف مأموریت های اصلی مؤسسه ایجاد شده است از قبیل : پست های سازمانی رشته های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه ریزی»، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵-برای پست های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای یک و دو این مصوبه) متناسب با رشته های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی مؤسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره ادامه خدمت اعضای غیر هیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست های سازمانی منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هر گونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان پذیر خواهد بود.

متن فوق به تأیید وزیر علوم رسیده است و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط باید در دستور کار کمیسیون های دایمی و هیات امنا قرار گیرد.

27 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش