صفحه اصلی مجلات لیست مجلات داخلی لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

شنبه ، 20 دی 1399
لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه)
لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

نشریه آموزه های حقوق کیفری

ISSN 2251-9351
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۱ + متن » اشتراک»

نشریه آموزه های فقه مدنی

ISSN 2251-936X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه
سردبیر: محمد واعظ زاده خراسانی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۳ + متن » اشتراک»

نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی فارسی – انگلیسی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۷ »

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ISSN 1735-7233
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین حسن قلی پور
سردبیر: دکتر علی اکبر ایزدی فرد
محل انتشار: بابل سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۴ + متن » اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۴ تابستان ۱۳۹۰ با نام فقه و مبانی حقوق اسلامی چاپ شده است.

مجله پژوهش های فقهی

ISSN 2008-8388
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی
سردبیر: دکتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۳ + متن »

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

ISSN 2476-4213
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه قم
مدیر مسئول: سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر: عادل ساریخانی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوم شماره ۲ + متن »

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

ISSN 2345-3583
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: حسین غلامی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

ISSN 2345-6116
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: منصور جباری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵۲ + متن » اشتراک»
»» نشریه پژوهش حقوق و سیاست از شماره ۲۲ به دو مجله به نام های پژوهش حقوق عمومی و پژوهش سیاست تفکیک شده است.

پژوهشنامه حقوق اسلامی فارسی، انگلیسی، عربی

ISSN 2251-9858
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر رضا اکبری
سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۴۳ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۲۴ با نام اندیشه صادق، از شماره ۲۵ تا ۳۱ با نام معارف اسلامی و حقوق منتشر شده است.

پژوهشنامه حقوق کیفری

ISSN 2322-2328
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا نظری نژاد
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: رشت سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره ۲ + متن » اشتراک»

مجله پژوهشهای حقوقی

ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۹ »

مجله تحقیقات حقوقی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر منصور امینى
محل انتشار: تهران سایر مشخصات»

فصلنامه تعالی حقوق

فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مدیر مسئول: دکتر لیلا سادات اسدی
سردبیر: دکتر عباس جعفری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال ششم شماره ۸ + متن »

نشریه حقوق اداری فارسی – انگلیسی

ISSN 2383-1863
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول: اسماعیل ملک اخلاق
سردبیر: منوچهر طباطبایی موتمنی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵ »

فصلنامه حقوق اسلامی

ISSN 1735-3270
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
سردبیر: عبدالحسین شیروی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۴۹ + متن » اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۰ با نام فقه و حقوق منتشر شده است.

مجله حقوق خصوصی

ISSN 2008-840x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۸ + متن »
»» این مجله تا سال ۱۳۸۷ با نام اندیشه های حقوقی منتشر شده است.

فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید) فارسی، انگلیسی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر: ربیعا اسکینی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۱ + متن » اشتراک»
»» این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است.

مجله حقوقی بین المللی

ISSN 2251-614x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری – مدیریت علمی و پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵۵ + متن » اشتراک»

مجله حقوقی دادگستری

ISSN 1735-4358
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: قوه قضاییه
مدیر مسئول: علیرضا امینی
سردبیر: حسین میرمحمد صادقی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹۵ + متن »

دو فصلنامه دانش حقوق مدنی

ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده
سردبیر: دکتر محمود باقری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال پنجم شماره ۱ »

نشریه دانش حقوق عمومی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی کدخدایی
سردبیر: دکتر سیامک ره پیک
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴ با نام نشریه بررسی های حقوق عمومی منتشر شده است.

دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر حسین صابری
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین سال بیست و دوم شماره ۲ + متن »
»» آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول: دکتر علی قاسمی
سردبیر: دکتر سید مرتضى قاسم زاده
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۷۰ + متن »
»» این مجله تا شماره ۵۷ با نام فصلنامه دیدگاه های حقوقی منتشر شده است.

دو فصلنامه فقه مقارن

ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول: احمد مبلغی
سردبیر: عابدین مؤمنی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه فقه و اصول

ISSN 2008-9139
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: حسن تقی زاده
سردبیر: دکتر محمد تقی فخلعی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۰۵ + متن »
»» این مجله تا قبل از شماره ۸۱ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.

نشریه فقه و حقوق اسلامی

ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر حسین فخر
سردبیر: دکتر حیدر باقری اصل
محل انتشار: تبریز سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۱ + متن »

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

ISSN 1735-6695
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکترمحمد علی اردبیلی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۶۴ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴۸ با نام ندای صادق منتشر شده است.

دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر مجید معارف
سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و نهم شماره ۱ + متن »

فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)

ISSN 2251-6751
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی
سردبیر: دکتر محمدعیسائی تفرشی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹۲ + متن »
»» این مجله از سال ۹۰ از فصلنامه مدرس علوم انسانی تفکیک شده است.

فصلنامه مطالعات حقوقی

ISSN 2008-7926
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر محمد امامی
محل انتشار: شیراز سایر مشخصات» عناوین سال هشتم شماره ۳ + متن »

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول: دکتر مجتبی جعفری
سردبیر: دکتر حمید مسجد سرایی
محل انتشار: سمنان سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۵ + متن »

مجله مطالعات حقوق تطبیقی فارسی – انگلیسی – فرانسه

ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مؤسسه حقوق تطبیقی
مدیر مسئول: دکتر عباس کریمی
سردبیر: دکتر سعید حبیبا
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره ۱ + متن »

فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی

ISSN 2322-5637
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مدیر مسئول: علی بهادری جهرمی
سردبیر: خیرالله پروین
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹ + متن »

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

ISSN 1735-9651
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: حسن بادینی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و ششم شماره ۴ + متن »
»» این مجله تا شماره بهار ۹۳ با نام فصلنامه حقوق منتشر شده است.

نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

ISSN 8175-1735
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر علی خالقی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵ + متن »

نشریه مطالعات حقوق عمومی

ISSN 2423-8120
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و ششم شماره ۳ + متن »

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول: حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر: کریم عبداللهی نژاد
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۳۳ + متن »
»» این مجله تا شماره ۲۷ با نام مجله سفیر نور منتشر شده است.

دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره)
مدیر مسئول: یعقوبعلی برجی
سردبیر: علیرضا اعرافی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال سوم شماره ۶ + متن »
»» این مجله تا سال ۹۰ با نام فصلنامه راه تربیت منتشر شده است.

برای ارسال مقاله خود به مجلات داخلی میتوانید با شماره تماس موسسه تماس حاصل نموده و یا درخواست خود را از طریق ثبت سفارش در پایین همین صفحه و یا از طریق ایمیل به کارشناسان موسسه ارسال بفرمایید.

533 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش