مجلات لیست مجلات خارجی لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی و شناختی

لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی و شناختی

شنبه ، 28 مهر 1397
لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روانشناسی تجربی و شناختی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
لیست مجلات ISI  روانشناسی تجربی و شناختی

روان شناسی تجربی (آزمایشی) شاخه ای از روانشناسی می باشد که با استفاده از روش های معتبر علمی، فرآیندهای زیستی و شناختی، به بررسی رفتار موجود زنده، به خصوص انسان، می پردازد. در روان شناسی تجربی نظریه هایی که در زمینه های مختلف روان شناسی مثل احساس، انگیزش و هیجان، ادراک،شخصیت، یادگیری و حافظه، ، مسائل اجتماعی، محیطی و عوامل انسانی نطرح می شوند، بررسی می شود.
هر ساله مقالات علمی زیادی در زمینه روانشناسی تجربی (آزمایشی) به چاپ می رسد که نقش مهمی را در پیشرفت این علم دارند. برای این منظور در این بخش لیست نشریات و مجلاتی که در زمینه روانشناسی بالینی مقالات علمی معتبر و خوبی را به چاپ می رسانند قرار داده شده است تا دانشجویان و اساتید این رشته بتوانند از آنها در چاپ مقالات علمی خود استفاده نمایند.

نام فارسی مجله نام انگلیسی مجله تعداد انتشار حوزه یا اسکوپ مجله
نشریه موضوعات داغ در علوم شناختی Trends In Cognitive Sciences 213 علوم اجتماعی (عمومی)، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه موضوعات داغ در اکولوژی و تکامل Trends In Ecology & Evolution 214 علوم اجتماعی (عمومی)، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، ژنتیک
بوم شناسی، تکامل، رفتار و سامانه شناسی، علوم کشاورزی و بیولوژیک (عمومی)
نشریه بین المللی تعامل کودک و کامپیوتر International Journal Of Child-Computer Interaction 20 روانشناسی (عمومی)، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، تعامل انسان و کامپیوتر
نشریه روانشناسی ریاضی Journal Of Mathematical Psychology 104 روانشناسی (عمومی)،روانشناسی تجربی و شناختی،ریاضیات کاربردی
نشریه کامپیوترها در رفتار انسان Computers In Human Behavior 142 آموزش، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، نرم افزارهای علوم کامپیوتر
نشریه بررسی توسعه ای Developmental Review 70 آموزش، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی
نشریه معماری شناختی زیستی Biologically Inspired Cognitive Architectures 26 روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، کنترل و سیستم های مهندسی، هوش مصنوعی
نشریه تحقیقات سیستم های شناختی Cognitive Systems Research 73 روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، هوش مصنوعی
نشریه بین المللی مطالعات کامپیوتر - انسان International Journal Of Human-Computer Studies 264 ارگونومی و عومل انسانی، روانشناسی تجربی و شناختی
نشریه گفتار و زبان کامپیوتر Computer Speech & Language 84 زبان شناسی و زبان، روانشناسی تجربی و شناختی، زبان و زبان شناسی، مهندسی برق و الکترونیک، پردازش سیگنال
نشریه ارتباطات گفتار Speech Communication 182

 روانشناسی تجربی و شناختی، زبان و زبان شناسی، مهندسی برق و الکترونیک، پردازش سیگنال

نشریه تحقیقات روانشناسی Acta De Investigación Psicológica 15 روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه نوجوانی Journal Of Adolescence 118 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی
روان شناسی کاربردی، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی
نشریه پژوهش کاربردی در زمینه حافظه و شناخت Journal Of Applied Research In Memory And Cognition 27 روانشناسی تجربی و شناختی، روان شناسی کاربردی
نشریه روانشناسی محیطی Journal Of Environmental Psychology 76 روانشناسی تجربی و شناختی، روان شناسی کاربردی، ارگونومی و عومل انسانی، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
نشریه اختلالات ارتباطی Journal Of Communication Disorders 106 زبان شناسی و زبان، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی بالینی، زبان و زبان شناسی
 درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)،  علوم اعصاب شناختی
نشریه اختلالات روانی Journal Of Fluency Disorders 72 زبان شناسی و زبان، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی بالینی، زبان و زبان شناسی
 درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)، علوم اعصاب شناختی
نشریه مغز و اعصاب زبانی Journal Of Neurolinguistics 98 روانشناسی بالینی، روانشناسی تجربی و شناختی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)، 
علوم اعصاب شناختی، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک
نشریه توسعه شناختی Cognitive Development 71 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی
نشریه روانشناسی شناختی Cognitive Psychology 144 روانشناسی اجتماعی، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک
 روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، علوم اعصاب شناختی
نشریه روانشناسی تجربی کودک Journal Of Experimental Child Psychology 216 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی
نشریه آموزش و انگیزه Learning And Motivation 71

نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، علوم اعصاب رفتاری

نشریه روانشناسی Acta Psychologica 166 روانشناسی اجتماعی، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه روانشناسی بیولوژیکی Biological Psychology 163 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه مغز، رفتار و ایمنی Brain, Behavior, And Immunity 148

روانشناسی تجربی و شناختی، سیستم های درون ریز و اتونومیک، علوم اعصاب رفتاری، ایمونولوژی

نشریه مغز و شناخت Brain And Cognition 159 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه مغز و زبان Brain And Language 200 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، روانپزشکی بیولوژیکی
نشریه شناخت Cognition 215 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه آگاهی و شناخت Consciousness And Cognition 97 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه علوم حرکت انسان Human Movement Science 105 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، ارگونومی و عومل انسانی
 ارتوپدی، پزشکی ورزشی و توانبخشی، سیستم های حسی، علوم اعصاب شناختی
نشریه هوش Intelligence 107

روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی

نشریه بین المللی روان فیزیولژی International Journal Of Psychophysiology 257 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه امور مالی رفتاری و تجربی Journal Of Behavioral And Experimental Finance 19 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی، اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
نشریه حافظه و زبان Journal Of Memory And Language 139 زبان شناسی و زبان، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی
نشریه عملگرا Journal Of Pragmatics 244 روانشناسی تجربی و شناختی، زبان و زبان شناسی
نشریه رفتار درمانی و شناختی Journal De Thérapie Comportementale Et Cognitive 63

روانشناسی تجربی و شناختی، روانپزشکی و بهداشت روانی

نشریه زبان و ارتباطات Language & Communication 83 زبان شناسی و زبان، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تجربی و شناختی
نشریه زبان Lingua 247 روانشناسی تجربی و شناختی، زبان و زبان شناسی
نشریه نوروبیولوژی یادگیری و حافظه Neurobiology Of Learning And Memory 160 روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه نظرات علوم اعصاب و رفتار زیستی Neuroscience & Biobehavioral Reviews 174 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه اسپانیایی طب سالمندان و پیری شناسی Revista Española De Geriatría Y Gerontología 120 ارگونومی و عومل انسانی، روانشناسی تجربی و شناختی، پرستاری، طب سالمندان و علم پیری شناسی، سالمندی
163 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.