آموزش پایان نامه موضوع پایاننامه رشته بیهوشی

موضوع پایاننامه رشته بیهوشی

پنجشنبه ، 18 بهمن 1397
رشته هوشبری از جمله رشته های تکمیل کننده تیم پزشکی است و هدف از این رشته تربیت افرادی است که در اتاق عمل به عنوان هوشبر عمل کنند.
موضوع پایاننامه رشته بیهوشی

فارغ‏التحصيلان هوشبري در صورت تمايل به ادامه تحصيل در رشته مرتبط مي توانند از طريق رشته کارشناسي بيهوشي يا پرستاري اقدام نمايند. ادامه تحصيل کارداني هوشبري در مقطع کارشناسي بيهوشي يا پرستاري به صورت ناپيوسته و در مقطع کارشناسي ارشد در رشته هاي پرستاري، آناتومي، فيزيولوژي و ديگر زير شاخه هاي علوم پزشكي امکان پذير خواهد بود که در صورت پذيرفته شدن در هر يک از رشته هاي کارشناسي ارشد مذکور، شرح وظايف فرد تغيير يافته و از رشته هوشبري خارج مي گردد (ادامه تحصيل در اين رشته تا دكتراي بيهوشي امكان پذير نمي باشد)

موضوع پایاننامه رشته بیهوشی

 •  بررسی تغییرات فشارخون شریانی در بیماران بالغی که با القاء بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ….. تحت اعمال جراحی عمومی قرار می گیرند.
 •  بررسی تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بر انتخاب روش بیهوشی در سالمندان بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی توام دیازپام با کتامین و پتیدین با تیوپنتوندر هوشبری بیماران کورتاژ تخلیه ای در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…..
 • بررسی تاثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی عمومی بر کاهش اضطراب آنان در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی تغییرات فشار گاز کربنیک شریانی در بیمارانی که با استفاده از تیوپنتیون همراه با افزایش تهویه ریوی تحت اعمال جراحی ضایعات فضاگیر مغز قرار می گیرند در اتاق عمل های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی اثرات درمانی گزیلوکائین وریدی در عوارض قلب ناشی از لارنکوسکپی و لوله گذاری در بیماران مراجعه کننده به اطاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی عوارض بیهوشی در جراحی های فوری غیرمامایی در دوران بارداری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی عوارض مراحل بهبودی متعاقب تجویز داروی آلفنتاتیل (راپی فن) در بیماران سرپایی که جهت انجام D&C به مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه می کنند
 • بررسی تاثیر دروپریدول در پیشگیری از هالوسیناسیون در بیمارانی که با کتامین بیهوشی گرفته اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان …………..
 •  بررسی الگوی تحمل نسدونال در افراد معتاد (تریاک- هروئین) تحت عمل جراحی و مقایسه با افراد غیرمعتاد تحت عمل جراحی در سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 •  بررسی میزان فشار دی اکسید کربن خون شریانی در افراد جوان سالم که در شمال شهر …………. زندگی می کنند و ارتباط آن با بعضی ویژگی های فردی در سالهای ………..
 •  بررسی عوارض حین بیهوشی اپیدورال در بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند، در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 •  بررسی تغییرات وضعیت همودینامیک و مانیتورینگ در بیهوشی جراحی عروق کرونر در مرکز تخصصی ……………
 • بررسی مقایسهای سه داروی مسکن مخدر بر زمان بی دردی پس از عمل در خانم هایی که با روش بیحسی اپیدورال مورد عمل جراحی سزارین قرار می گیرند.
 •  بررسی اثرات خواب آوری تیوپنتون در شروع بیهوشی بیماران کم پروتئنی که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 •  بررسی میزان عوارض بیحسی های نخاعی سردرد و کاهش فشارخون و تداوم آن در جراحیهای قسمت انتهایی شکم و اندام تحتانی در نزد بزرگسالان در مدت …………. ماه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………….
 •  بررسی اثر پیش دارو بر علائم حیاتی بیماران ریسک یک در اتاقهای عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران .
 •  بررسی مقایسهای تاثیر روش بیهوشی عمومی با بی حسی ناحیه ای بر آپکار نوزادان متولد شده بوسیله سزارین در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی مقایسه ای روشهای غیرتهاجمی و تهاجمی اندازه گیری فشار خون شریانی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه یکی از مراکز آموزشی درمانی قلب و عروق واقع …………….
 •  بررسی تاثیر گاز هالوتان بر فعالیت کبدی پرسنل شاغل در اطاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر ………….
 • بررسی اثر تجویز کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی در کودکانی که اعمال جراحی انتخابی داشته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……….
 • بررسی مقایسه ای تاثیر مارکائین و گزیلوکائین در کاهش فشار خون زنانی که با بی حسی اپیدورال تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • برسی عوارض پس از بیهوشی عمومی در اتاق بهبودی در بیمارانی که بصورت الکتیو تحت عمل جراحی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی علل بروز دیس ریتمی های قلبی حین اعمال چشم با بیهوشی عمومی در بیماران غیرمبتلا به بیماریهای قلبی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی و مقایسه اثرات متادون و سوفنتانیل در فضای اپیدورال بر تسکین دردهای پس از عمل و عوارض ناشی از آن در بیمارانی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………….
 • بررسی تاثیر محلول بی کربنات سدیم بر زمان شروع ومدت اثر محلول لیدوکائین همراه با محلول آدرنالین در بیمارانی که به روش بیحسی اپیدورال در اتاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…………… تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.
 • بررسی تغییرات فشارخون و نبض در مرحله بهبودی بیمارانی که تحت اعمال جراحی شکمی با بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی مقایسه ای تاثیر داروی میدازولام به همراه لیدوکائین بر روی علائم همودینامیکی بیماران تحت عمل جراحی انتخابی بدنبال لوله گذاری داخل تراشه با گروهی که پلاسبو تزریقی دریافت نموده اند.
 • بررسی مقایسه ای اثر دیازپام و دروپریدول بر پیشگیری از هالوسیناسیون در بیمارانی که با کتامین بیهوشی گرفته اند در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی …….
 • بررسی و مقایسه میزان سدیم و پتاسیم خون قبل و پس از القاء بیهوشی در زنانی که جهت بستن لوله های رحمی به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………مراجعه می کنند.
 • بررسی مقایه دی هیدروبنزپریدول و متوکلوپروماید در پیشگیری از بروز استفراغ بعد از جراحی ویترکتومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 •  بررسی اثر تلقین مثبت به بیمار در حین بیهوشی عمومی بر زمان و شدت بروز درد و تهوع و استفراغ بعد از عمل در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ……….
 •  بررسی مقایسه ای انزیم های کبدی اس جی اتی، اس جی پی تی و آلکالین فسفاتاز در قبل از بیهوشی عمومی با ۲۴ ساعت بعد از بیهوشی عمومی در زنهای ریک یک و در عمل بستن لوله های رحم در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 •  بررسی مقایسه ای تغییرات قندخون بیماران دیابتیک غیروابسته به انسولین در اعمال جراحی چشم تحت بیهوشی عمومی و بیحسی موضعی در بیمارستانهای منتخب…………
 •  بررسی و مقایسه عوارض زودرس لوله گذاری داخل نای در کودکان تحت بیهوشی عمومی طولانی مدت و کوتاه مدت تا ۲۴ ساعت پس از خروج لوله نای در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……
 •  بررسی تاثیر تزریق افدرین بصورت عضلانی هنگام بی حسی اپیدورال در پیشگیری از کاهش فشار خون شریانی، در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی………..
 • بررسی تاثیر پنتازوسین بر بروز برونکواسپاسم در خاتمه بیهوشی در بیماران ریسک یک که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……… تحت عمل جراحی قرار می گیرند.
 • بررسی عوارض برونکوسکوپی در بیماران بالغ مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی میزان و نوع عوارض در بیمارانی که در سال ………. تحت عمل جراحی دریچه های قلب قرار گرفته اند و در بخش – مراقبتهای ویژه بستری بوده اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……….. و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان.
 • ررسی میزان بیماری های سیستمیک همراه در بیماران مراجعه کننده جهت اعمال جراحی چشم قبل از بیهوشی در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال……….
 •  بررسی ارتباط سطح پلاسمایی آنزیم پسود و کولین استراز و طول مدت قطع تنفس (آپنه) پس از تزریق ساکسی نیل کولین در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………
 • بررسی تاثیر لورازپام خوراکی به عنوان پیش دارو بر کاهش استفراغ پس از عمل بیمارانی که با بیهوشی عمومی تحت جراحی کاتاراکت قرار می گیرند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی عوارض بیهوشی عمومی با ماسک در بیماران تحت عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی تاثیر پنتازوسین در برگرداندن ضعف تنفس ناشی از فنتانیل حین بیهوشی عمومی در دو بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی تاثیر کلونیدین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر میزان اضطراب، تغییرات علائم حیاتی و ایجاد آرامش در گروهی از بیماران کاندید بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی تاثیر آتروپین بر وضعیت همودینامیک کودکانی که تحت عمل جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی استنشاقی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی اثر آنتاگونیستی فلومازنیل بر ریکاوری بیماران بالای ۵۰ سال با جراحی کوتاه مدت سرپایی که بنزودیازپین ها را دریافت نموده اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ……………
 • بررسی تاثیر تجویز میدازولام خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر روی نبض تنفس وضعیت هوشیاری و هیجانی کودکان در اطاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………
 • بررسی میزان و نوع آلودگی وسایل بیهوشی عمومی دستگاه بیهوشی و پرسنل بیهوشی در اتاقهای عمل بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در شهر…………….
 • بررسی و مقایسه تاثیر دیازپام وریدی با میدازولام وریدی به عنوان پیش داروی بهوشی بر چگونگی اشباع اکسیژن خون شریانی قبل از شروع عمل جراحی در بیماران ریسک یک تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ……..
 •  بررسی تاثیر تجویز داروهای فنتانیل از طریق مخاط دهان به عنوان پیش داروی بیهوشی بر روی علائم حیاتی و مدت زمان القاء بیهوشی در بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی انتخابی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۷۳
 • بررسی تاثیر تزریق توام متادون در فضای اپیدورال و تزریق دیکلوفناک سدیم داخل عضلانی در کنترل درد پس از عمل بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………….
 • بررسی مقایسه ای تاثیر پروپوفول همراه با مقادیر مختلف آلفنتانیل بدون استفاده از شل کننده های عضلانی در لوله گذاری بیماران مراجعه کننده به اطاق عمل های یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر داروی بوپی واکائین و زایلوکائین بر آپکار نوزادان مادرانیکه بدنبال بیحسی اپیدورال سزارین می شوند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …………
 • بررسی مقایسه ای میزان تغییرات گازهای خون شریانی افراد سیگاری و غیرسیگاری حین بیهوشی عمومی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
532 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش