آموزش پایان نامه موضوع پایاننامه رشته زیست شناسی گیاهی

موضوع پایاننامه رشته زیست شناسی گیاهی

پنجشنبه ، 18 بهمن 1397
رشته‌ زیست‌شناسی‌ دارای‌ سه‌ گرایش‌ علوم‌گیاهی‌، علوم‌ جانوری‌ و زیست‌دریا است‌.‌ این‌ گرایش‌ها تنها در 17 واحد تخصصی‌ با یکدیگر تفاوت‌ دارند.
موضوع پایاننامه رشته زیست شناسی گیاهی

گیاه‌ شناسی‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، ریخت‌ زایی‌ و اندام‌ زایی‌ در گیاهان‌، بیوشیمی‌ و جلبک‌ شناسی‌ است‌. علوم‌ گیاهی‌ دارای‌ دو بخش‌ عمده‌ "فیزیولوژی‌" و "سیستماتیک‌" است‌ که‌ بخش‌ فیزیولوژی‌ به‌ شناخت‌ زندگی‌ گیاهان‌ و اندام‌های‌ مختلف‌ یک‌ گیاه‌ می‌پردازد و بخش‌ سیستماتیک‌ نیز درباره‌ اسامی‌ و طبقه‌بندی‌ گیاهان‌ می‌باشد.گیاه، اعجوبه سبزپوش طبیعت است که چون در هر گوشه و کنار به چشم می‌خورد، عادی و پیش پاافتاده به نظر می‌آید در حالی که بیش از هر موجود زنده دیگری در روی کره زمین، اعجاب‌آور است.موجودی که در آشپزخانه ذره‌بینی خود برای همه مخلوقات زنده کره زمین غذا تهیه می‌کند و پیشرفته‌ترین نیروگاه خورشیدی، شبکه لوله‌کشی و سیستم پمپاژ آب را در اختیار دارد و از سوی دیگر مایه زیبایی، لطافت ، نشاط و آرامش هستی است. به همین دلیل شناخت و حفظ آن یک نیاز است. و رشته علوم گیاهی نیز برای پاسخ به همین نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر جهان دایر شده است.دانشجویانی که میخواهند در این رشته شروع به پایاننامه نویسی کنند میتوانند موضوع مقاله و پایاننامه خود را از بین این موضوعات انتخاب کنند.

موضوع پایاننامه در رشته زیست شناسی گیاهی

 • ارزیابی‌ الیاف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌ای‌ و شیرین‌ جهت‌ کاربرد در صنایع‌ سلولزی‌
 • بررسی‌ روشهای‌ القاء پلی‌پلوئیدی‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از کلشی‌ سین‌
 • رابطه‌ شاخصهای‌ رشد و میزان‌ قندهای‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاین‌های‌ سورگوم‌ شیرین‌
 • ·بررسی‌ سیستماتیکی‌ فسیلهای‌ گیاهی‌ منطقه‌ ….
 • بررسی‌ اثر شکستن‌ دوره‌ تاریکی‌ روی‌ میزان‌ قند در سورگم‌ شیرین‌
 • بررسی اثرEC، PH و همیاری‌ باکتری‌ آزوسپیریلیوم‌ بر رشد کیفی‌ و کمی‌ گندم‌
 • کاربرد و تأثیر سه‌ جلبک موجود در آبهای‌ اصفهان بر روی فاضلابها BOD5 و COD
 • ·شناسائی‌ ، جداسازی‌ و خالص‌ سازی‌ گونه‌های‌ مختلف‌ جلبک‌ سبز تک‌ سلولی‌ Dunaliella از حوضچه‌های‌ تبخیرنمک‌ در …..
 • درمان بیماری کلروزآهن از طریق تزریق املاح آهن با استفاده از فشار منفی ساقه
 • تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری در تعداد غدهٍ پراکندگی وزنی و عملکرد محصول چهار واریته مختلف سیب زمینی
 • ·تعیین غلظت اپتیمم سولفات فرو و فریک جهت درمان بیماری کلروزآهن با روش تزریق از طریق قطع شاخه فرعی
 • بررسی نحوه توارث چهار خصوصیت متفاوت درجو
 • مقایسه مدلهای کامپیوتری SWATRE و CRIWAR جهت تخمین نیاز آبی گیاهان پنبه وذرت
 • تعیین روابط هیدرولیکی خاکهای منطقه …..
 • ارزیابی شاخصهای رشد برخی از گیاهان مرتعی نسبت به زمان و برآورد بیوماس
 • استفاده از مدل کامپیوتری SWACROP جهت ارزیابی رشد گیاه سیب زمینی
 • ایجاد گیاهچه های یکسان از طریق کشت سلول و بافتهای خرمای رقم مضافتی
 • بررسی شاخص های رشد ارقام گندم در اصفهان
 • بررسی‌ پارامترهای‌ رشد ۱۶ رقم‌ سیب‌زمینی‌ با استفاده‌ از مدل‌ کامپیوتری‌
 • بررسی آناتومیکی – سیستماتیکی- برخی گونه های Agropyron موجود در ایران
 • بررسی تاثیر برخی از تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل میوه سیب زمینی
 • مقایسه کمی وکیفی چند رقم سورگم علوفه ای با R– لاین های مربوطه
 • اثر رطوبت و موادغذایی بر شکل گیری میکوریز و تاثیر آن بر رشد میزبان
 • بررسی تاثیر برخی از تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل میوه سیب زمینی
 • تاکسونومی عددی تعدادی از گونه های سوئداوسالسولا در ایران بااستفاده از صفات آناتومیک ومرفولوژیک
 • بررسی‌اثر زمان‌ استفاده‌ از کود ازت‌ روی‌ مقدار کربوهیدراتها و عملکرد سورگوم‌ شیرین‌
 • مقایسه کمی و کیفی عملکرد چغندرقند و سورگوم شیرین تحت تاثیر شوریهای مختلف آب آبیاری
 • بررسی‌ پراکندگی‌ طبیعی‌ باکتریهای‌ ریزوبیوم‌ و تاثیر بعضی‌ از شاخص‌های‌ اکولوژیکی‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ …..
 • آبسزیک‌ اسید روی‌ برقراری‌ و شاخصهای‌ رشد تعدادی‌ از گیاهان‌ مرتعی‌ در شرایط‌ کمبود رطوبت‌
 • مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گیاهی‌ منطقه‌ …… در استان‌ …..
 • تاثیر عوامل‌ به‌ زراعی‌ (دوره‌ آبیاری‌، میزان‌ کود ازت‌ و زمان‌ کشت‌) در مقداردرصد مواد گروه Silymarin درگیاه‌ Silybum Marianum
 • بررسی‌ بیوسیستماتیک‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخی ‌رویشگاههای ایران
 • سیستماتیک و بیوسیستماتیک جنس Medicageo L. در ایران
 • بررسی‌ بیوسیستماتیک‌ برخی‌ گونه‌های‌ Aegilops L. در ایران‌
 • ·مطالعه‌ بیوسیستماتیک‌ (مورفولوژی‌، آناتومی‌، کروموزومی‌ و آنالیز پروتئین‌ها) برخی‌از گونه‌ها Triticumدر ایران
 • بررسی رشد و نمو گیاه بلوط در شرایط کشت In Vitro
 • بررسی اثرات تاریخ کشت در عملکرد و سایر صفات زراعی ارقام گلرنگ پائیزه در منطقه ………..
 • جداسازی و شناسایی برخی میکرو ارگانیسم‏ها در طی فرآیند تهیه کمپوست و ارزیابی اثرات عوامل مختلف بر جمعیتهای میکروبی
 • ·
 • بررسی و ارزیابی تاکسونونیک برخی از صفات (‌ریخت شناسی، تشریحی ،‌ فیزیولوژی و فلانوئیدها) در جنس Salicornia در ایران
 • بررسی بوم – جامعه شناسی گیاهی و ترکیب رستنی‏های (فلور) حوضه آبریز …..
 • بررسی سیستماتیک برخی از گونه‏های جنس Hypericum L.در ایران (ریخت شناسی و فلاونوئید)
 • بررسی اثر تنش نوری بر روی سنتز بتاکاروتن در جلبک سبزتک سلولی Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخونی اصفهان) در غلظت‏های مختلف نمکی
 • بررسی پراکنش و رابطه تنوع آنزیمی با بیماریزایی پاتوارهای قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از مارکرپکتیک زایموگرام (Pectic zymogram marker)
 • القای پلی پلوئیدی در سورگوم شیرین بااستفاده از برخی القاء‌کننده‏ها
 • باززائی گیاه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سیب‏زمینی ارقام کوزیماومورن
 • مطالعه اپیدمیولوژی تنوع ژنتیکی و رابطه فعالیت آنزیم پکتیناز با بیماریزایی نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از مارکرپتیک زایموگرم (Pectic zymogram)
 • بررسی اثرات تیوسولفات نقره (STS) بر روی رشد و نمو گیاه سیب‏زمینی در شرایط کشت In vitro
 • بررسی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده ……… واقع در …………
 • بررسی کاریوتیپ عادی و ریخت‏شناسی برخی از ارقام زراعی جو در ایران
 • بررسی تولید سوسپانسیون سلولی در چند گونه خودروی جنس یونجه و انتخاب سلولهای متحمل به شوری
 • بررسی تیمارهای شکستن خواب بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستیابی به حداکثر قوه نامیه و ارزیابی بنیه بذر ( ویگور) این گیاه
 • بررسی تاکسونومی خانواده Salicaceae در ایران
 • شناسایی و طبقه‏بندی جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرم
 • نقش پرولین در افزایش مقاومت به شوری در گیاه یونجه
 • بررسی اثر تنش شوری بر روی فتوسنتز و تنفس جلبک سبز تک یاخته‌ای Dunaliella salina
 • رابطه بین مراحل مختلف تمایز و تولید آلکالوئیدها در گیاه اسپند
 • جمع آوری ، شناسایی و معرفی فلور کوه ………….
 • بررسی تغییرات کربوهیدراتهای محلول و پارامترهای رشد و نموی گیاه سورگوم شیرین در پاسخ به تنش شوری و مقایسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوری در دو مرحله جوانه زدن و گیاهچه‌ای
 • اثر مقادیر مختلف پرتو گاما بر روی رشد و نمو گیاه تک لپه گندم و دو لپه لوبیا
 • مطالعه فلور منطقه ابر و قطری واقع در ………….. (استان ……….
 • معرفی فلور، شکل زیستی ، گونه های گیاهی اندمیک وطبقات حفاظتی آنها در منطقه حفاظت شده …………..
 • استفاده از فلانوئیدها در کموسیستماتیک جنس
 • Matricaria L. در ایران
 • بررسی اثر کمبود نبترات بر روی تجمع بتاکاروتن در جلبک سبز تک یاخته ای Dunaliella salina (جدا شده از مرداب …………..
 • بررسی تعادل دینامیکی عناصر ضروری پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن به هنگام جوانه زنی برخی ارقام گندم
 • مطالعه ریخت شناسی و سیتوتاکسونومی جنس Festuca زیرجنس Festuca در ایران
 • مطالعه بیوسیستماتیکی گونه Poa bulbosa L. (ریخت شناختی و سیتوتاکسونومی) در ایران
 • شناسایی فلور و اجتماعات گیاهی منطقه …………..
 • تأثیر تابش اشعه UV-C در گزینش کالوس‌های متحمل به خشکی در گیاه یونجه
 • بررسی اثر آنزیم گلوکز ایزومر از بر روی شربت سور‌گرم شیرین در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع درون گروهی آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گیاه چمن با استفاده از مارکر پکتیک زایموگرم (Pectic zymogram)
 • استفاده از ترکیبات بازدارنده به منظور تاخیر در فرایند جوانه زنی در چند گونه گیاهی از خانواده Papilionacea
 • بررسی جوانه زنی و آزمونهای تخمین بنیه بذر (ویگور) در پنج جمعیت بذری گونه
 • .Stipa barbata Desf
 • اثر برخی از عوامل محیطی بر روی رشد و میزان کربوهیدراتهای بلوط مازوار (Quercus infectoria)
 • ·
 • اثر فلزات سنگین بر قارچهای هیفومیست آبزی رودخانه ……
 • بررسی مرفولوژی و تاکسونومی جنس .Secale L در ایران
 • مطالعه تنوع گروه آناستوموزی
 • AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرام (Pectic zymogram)
 • بررسی فلاونوئیدها و روغن های فرار گونه گیاهی .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه ………..
 • بررسی اثر کمبود سولفور بر تولید بتاکاروتن در جلبک Dunaliella salina
 • بررسی تنوع‌های درون گونه‌ای و بین گونه‌ای برخی از گونه‌های جنس آسپرژیلوس با استفاده از روش پکتیک زایموگرام
 • بررسی اثر اتینیل استرادیول بر رشد و باززایی گیاه یونجه در شرایط این ویترو
 • بررسی اثر مانیتول در نگهداری طولانی و مدت و تنوعات ژنتیک کشت نو ساقه های سیب زمینی
 • بررسی فلوریستیک منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری)
 • مطالعه مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ایران
 • مطالعه سیتوتاکسونومی سکسیون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ایران
 • تنوع زیستی گونه Aegilops cylindrica Host. در ایران
 • اثر اسید اسکوربیک بر میزان تحمل به شوری گیاه یونجه در شرایط کشت در شیشه
 • بررسی میزان تولید بتاکاروتن در سه سویه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه های روباز
 • بررسی مقدار سرب و روی در گیاهان اطراف معدن ……………
 • بررسی حضور قارچ های آرباسکولار میکوریز در گیاهان سرپنتاین انارک و اثرات فیزیولوژیکی آنها بر Hordeum glaucum
 • مطالعه تاکسونومیک طایفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تیره گندمیان) در ایران
 • مطالعه ریخت شناسی و مورفولوژی گونه Aegilops crassa Boiss. در ایران
 • مطالعه تاکسونومیک Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ایران
 • مطالعه تحمل به شوری گیاه Aegilops taushii در شرایط کشت در شیشه
 • مقایسه میزان کربوهیدراتهای سورگوم شیرین و دانه ای در مراحل مختلف رشد
 • شناسائی گونه‌های جنس پنی‌سیلیوم در استان اصفهان با روش پکتیک زایموگرام
 • بررسی مقدار نیکل موجود در گونه های Alyssum L. روییده بر خاک های سرپنتین و غیرسرپنتین نواحی غرب ایران
 • بررسی اثر ازت بر برخی ترکیبات شیمیایی ذرت، سورگوم شیرین و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع ریخت‌شناختی در جمعیت‌های مختلف گونه گیاهی Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ایران
 • اثر شوری خاک روی تنظیم کننده اسمزی پرولین در سورگوم شیرین و دانه ای
 • مقایسه تشکیل کالوس و باززایی در Medicago truncatula و Medicago sativa
 • بررسی مقدار عناصر نیکل، کروم و کبالت در گیاهان سرپنتین نواحی آباده طشک، استان فارس
 • مطالعه تنوع و پراکندگی کپک نان با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرام در استان اصفهان
 • بررسی مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops triuncialis L. در ایران
 • مطالعه فیتوپلانکتون های دریاچه سد ……..
 • بررسی سیتوتاکسونومی جنس Secale L. در ایران
 • مقاومت، جذب و تجمع سرب و روی در گیاه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئیده در منطقه …….
 • شناسایی dsRNA و بررسی نقش آن در تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia solani
 • بررسی تنوع ژنتیکی واریته‌های اروپایی و آمریکایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌های SSR
 • بررسی میزان جذب فلزات سنگین توسط گیاهان ناحیه معدنی ………
 • بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (iHATS) در گیاه تراریخته (Transgenic) تنباکو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاین B-11
 • بررسی نقش ناقل های AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نیترات در سیستم iHATS در موتان های Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گیاه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh
 • میزان دانه و نشاسته تولید شده در سورگوم و ذرت با توجه به معیار روز درجه رشد
 • بررسی اکولوژیکی گیاهان آبزی و ساحلی رودخانه ……………
 • تعیین مشخصات مورفولوژیک و تاکسونومیک جلبک های رشته ای جمع آوری شده از شالیزارهای استان ………
 • مطالعه تاکسونومیک جنس های Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طایفه Triticeae خانواده Poaceae در ایران
 • مطالعه تاکسونومی گندمیان رویشگاه‌های مرطوب و حفاظت شده استان…….
 • بررسی مقاومت، جذب و تجمع کبالت در گیاه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae)
 • بررسی تنوع درون گونه ای Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهای فنتیکی و مارکر مولکولی ITS در استان ………..
 • بررسی اثر الیسیتور متیل جاسمونات بر تولید بتاکاروتن، ایجاد مقاومت به تنش شوری و میزان رنگیزه کلروفیل در جلبک Dunaliella salina
 • انتخاب لاین سلولی متحمل به شوری در کالوس گیاه سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم وایت دزیره با استفاده از تابش پرتو گاما
420 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش