صفحه اصلی آموزش پایان نامه نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

دوشنبه ، 11 اسفند 1399
یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مقاله علمی، پایان نامه یا پژوهش علمی دیگر بخش منابع آن تحقیق است. اگر هنگام نقل قول کردن از یک مطلب به درستی به منبع آن ارجاع ندهیم یا منبع را کامل معرفی نکنیم، ممکن است متهم به سرقت علمی شویم. . چه کنیم که از اتهام سرقت ادبی دور بمانیم؟ شیوه صحیح ارجاع دادن و توضیح دادن منابع کدام است؟
نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

راهنمای نگارش فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه و رساله

این دستورالعمل صرفا جهت تنظیم فهرست منابع مورد استفاده در بخش انتهای رساله/ پایان نامه می باشد. لازم به ذکر است که نحوه استناد به منابع در متن رساله/ پایان نامه باید بر اساس آنچه که در دستورالعمل نگارش تز/ رساله (نسخه جدید سال 1391) ذکر شده است، صورت گیرد.

در بخش "منابع مورد استفاده" صرفا باید منابعی که در متن پایان نامه/رساله بدانها ارجاع داده شده است، ذکر شوند و از نوشتن منابع اضافی که در متن مورد استناد قرار نگرفته اند خودداری شود. همچنین نحوه تنظیم منابع مورد استفاده مطابق دستورالعمل زير باید صورت گیرد:

ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي براساس حروف الفبا شماره­ گذاري و تنظيم شوند. نحوه تنظیم منابع بر اساس فرمت مجله علوم باغبانی ایران (با مختصر تغییراتی) می باشد با این تفاوت که منابع فارسی نیاز به برگردان به انگلیسی نداشته و باید بصورت فارسی تنظیم شوند. در منابع انگلیسی، نام مجلات علمي بايد به صورت كامل و با قلم ايرانيك (Italic) ذكر شوند. نام كتاب، عنوان پروژه ها و مقالات غير از مجلات علمي نيز با قلم ايرانيك ذكر شوند. تنها، حرف اول عنوان و زيرشاخه هاي عنوان، بزرگ و بقيه حروف كوچك نوشته مي شوند.

نحوه درج منابع در داخل متن

الف) اگر در داخل متن به موضوع مطالعه اشاره گردد ، نام نویسنده و همچنین سال انتشار ، داخل پارانتز نوشته شود:

(In a recent study of reaction time (Rogres, 1994

ب) اگر نام نویسنده اشاره گردد ، سال انتشار داخل پارانتز درج گردد:

Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and achieved social relationship

ج) اگر مقاله ای دارای دو نویسنده باشد ، هر دو به همراه سال انتشار داخل پازرانتز ارجاع شود:

(Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng & Bell, 1991

د) اگر مقاله ای کمتر از شش نویسنده داشته باشد ، بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعدی فقط نام نویسنده اول همراه با سال انتشار د رداخل پارانتز ذکر میشود.

(The misbehaviours of teachers have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & Ivey, 1991

(Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness, and indolence (Kearney et al., 1991

ه)اگر مقاله ای بیش از شش نویسنده داشته باشد، فقط نام نویسنده اول به دنبال آن et al" " و به همراه سال انتشار در داخل پارانتز درج میشود.

(Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981

و) اگر به قسمت خاصی از منبع دیگری ارجاع دهد ، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از یال انتشار درج میگردد:

(“ A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368

ز) اگر منبعی شماره صفحه ندارد مانند منابع الکترونیک ، در صورت دسترسی شماره پراگراف درج گردد:

”.As Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an – better to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] – and a means to a more caring and healthy society

ح) اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره گردد ، در متن به وب سایت مربوطه ، اشاره شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع نیست:

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches

ط) سخنرانی ها ، ایمیل ها ، نامه ها ، خاطرات و مکاتبات شخصی نباید در فهرست منابع درج گردد و فقط در متن به آنها اشاره گردد که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ میباشد:

.R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this

نحوه تنظیم منابع فارسی

 • مقالات

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده بصورت مخفف (حرف اول با ذکر نقطه)، تاريخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولين و آخرين صفحات مقاله ذکر شوند.

 • مقاله فارسي با يك نويسنده:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسي با دو نويسنده:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسي با سه نويسنده و يا بيشتر:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • كتاب تأليفی
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 2. نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 3. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 • کتاب ترجمه
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب (ترجمه). ناشر. تعداد صفحات.
 • فصلی از یک کتاب
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان فصل. در نام (حرف اول) و نام خانوادگی گردآورنده (گان)، عنوان کتاب (اولین و آخرین صفحه فصل). ناشر.
 • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره­ها و سمینارها
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور. اولین و آخرین صفحه.
 • پایان­نامه / رساله
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

نحوه تنظیم منابع انگلیسی

 • دو يا چند تحقيق منتشر شده از يک محقق در يک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic analysis of grape berries and raisins using microsatellite markers. Vitis, 37, 123–125.

 • نمونه تنظيم كتاب ها (با ويرايش هاي بعدي و سه نگارنده)

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. (2008). Plant propagation: principles and practices (7th ed.). Pearson Prentice Hall. Pp.

 • نمونه تنظيم يك مقاله يا يك فصل در يك كتاب ويراسته (Edited book)

Owens, C. L. (2008). Grapes. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. (pp.197-234.). Springer Science.

 • نمونه تنظيم يك مقاله از يك مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Zhang, X. Z. & Ervin. E. H. (2004). Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. Crop Science, 44, 1737- 1745.

 • نمونه تنظيم يك مقاله در مجله On-line

Finn, C. E., Swartz, H. J., Moore, P. P., Ballington, J. R. & Kempler, C. (2002). Breeders experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html

 • نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web site) يك دانشگاه يا اداره دولتي همراه با نام نگارنده

Hummer, K. (2006). Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353.

 • نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web site) يك دانشگاه يا اداره دولتي بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 • نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project scheduler 9000 [computer software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

 • نمونه تنظيم سند يك رساله دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological and biochemical studies on seeds dormancy and germination process in deciduous fruit trees. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

 • نمونه تنظيم يك سند از يك كنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 • نمونه تنظيم يك سند از يك گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. (1941). The genetic composition of peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.

336 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش