آموزش نگارش کتاب نحوه رفرنس نویسی کتاب

نحوه رفرنس نویسی کتاب

شنبه ، 08 اردیبهشت 1397
گاها اتفاق می افتد مطلبی که در مقاله خود می نویسیم را از یک کتاب برداشته باشیم اما نحوه رفرنس دهی آن را بلد نباشیم. نحوه رفرنس دهی کتاب با مقاله متفاوت می باشد و مقررات خاص خودش را دارد.
نحوه رفرنس نویسی کتاب

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ، ﻛﺎﺭی مهم و ﺍﺳﺎسی تلقی می گردد. ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭی ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ کم می کند. حتی ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ این فرصت و ﺍﺟﺎﺯﻩ را به دست می آورد که ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭسی و ارزیابی کند. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳسی مختلفی مانند APA،  MLA ، AMA،Chicago ،Turabian ،vancover و .. وجود دارند ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎی متعددی ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ بوده اند. ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷکی بیشتر ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳسی ﻭﻧﻜﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می کنند.

ﻧﺤﻮﻩ رفرنس دهی ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ منبع

1. اگر ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎصی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، می بایست ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ، ﺷﻤﺎﺭه ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ed ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﺁﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ذکر گردد. لحاظ کردن ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ می باشد.

2. اگر ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ یا همان editor ﻳﺎ ﻣوﻟﻒ یا به لاتین complier است ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻛﺘﺎﺏ می باشد ﺑﺎ استفاده از علامت : ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ می ﺷﻮﺩ.

3.اگر ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ گردد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ در ﺍﺑﺘﺪﺍ باید ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻓﺼﻞ ﻭ بعد ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ، بعد از آن ﻛﻠﻤﻪ :in ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ، بعد ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ، ﻧﺎﺷﺮ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ ذکر می گردد.

4. اگر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نتیجه ﻳک ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﻥ و پس از آن ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

5. اگر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ باشد ﺑﺮﺍی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺮﻧﺲ، ﻧﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ :In ، ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ editors ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ، ﻧﺎﺷﺮ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ذکر می گردد.

6. اگر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟتی ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی دولتی ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ، ﻣﺤﻞ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ذکر می گردد.

7. اگر ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳک ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺷﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ذکر می گردد.

8. اگر ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻡ ﺩﻳﻜﺸﻨﺮﻱ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺸﺮ، ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ، ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ صفحه می بایست ذکر گردد.

9. اگر ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ باید ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، section ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

10. اگر ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ: ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ شغلی ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻧﻮﻉ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺷﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ذکر ﺷﻮﺩ. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ نیز باید ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

6469 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش