اخبار نظام وظیفه قانون جریمه غایبین مشمول خدمت سربازی (خریدسربازی)

قانون جریمه غایبین مشمول خدمت سربازی (خریدسربازی)

شنبه ، 07 مهر 1397
کلیه مشمولان خدمت سربازی که بیش از هشت سال غیبت دارند می توانند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت ، از سربازی معاف شوند.
قانون جریمه غایبین مشمول خدمت  سربازی (خریدسربازی)

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب:

موضوع بند (ط) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه

ط- به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت ، معاف کند .

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت های مدیریتی (سیاسی و اداری ) دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می باشند .

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه 

مدرك تحصيلي

پايه ريالي جريمه مشمولين غايب

زيرديپلم

100.000.000 ريال

ديپلم

150.000.000 ريال

فوق ديپلم

200.000.000 ريال

ليسانس

250.000.000 ريال

فوق ليسانس

300.000.000 ريال

دكتراي غيرپزشكي

350.000.000 ريال

دكتراي پزشكي

400.000.000 ريال

پزشكان متخصص و بالاتر

500.000.000 ريال

  1. به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده در صد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه ومدت غیبت بیش از شش ماه ، یک سال محسوب می شود.
  2. برای مشمولان متاهل پنج درصد (5%) وبرای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.
462 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش