صفحه اصلی آموزش نگارش مقاله ساختار مقدمه مقاله چگونه است؟

ساختار مقدمه مقاله چگونه است؟

شنبه ، 08 اردیبهشت 1397
مقدمه‌ از بخشهای مهم يك مقاله علمی محسوب می شود كه همچون دريچه ‌ای، خواننده را از دنياي بيرون به دنيای درون مقاله هدایت می کند و در حكم نقشه راه برای خواننده كل مقاله می باشد.
ساختار مقدمه مقاله چگونه است؟

هدف اصلی از بيان مقدمه پاسخ به اين سوال است كه «چرا پژوهش انجام گرفته است». برخی اوقات مقدمه مقاله‌ ای كه برای مجله فرستاده می ‌شود، فقط قسمتی است كه خوانده می‌ شود. براساس ارزیابی های به عمل آمده اكثر داوران در مجلات علمی تصميم خود را پيرامون  قبول يا رد مقاله در 15 دقيقه اول خواندن آن كه منطبق با مقدمه می باشد می‌ گيرند. پس صاحبنظران مقاله‌ نويسی پيشنهاد می ‌كنند كه حداقل بخش زیادی از زمان نوشتن مقاله، به نگارش مقدمه و نتيجه‌گيری اختصاص پیدا کند.

ساختار كلی و محتوای مقدمه

بطور كل ساختار مقدمه از توالی زير پيروی می نماید:

  •  ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت آن
  • مروری كوتاه بر متون علمی موجود در مقاله
  •  بيان منطق منجر به انجام پژوهش
  • بيان هدف مطالعه

رسالت اصلی مقدمه مقاله، پاسخ به اين سوال است كه چرا مطالعه انجام شده و انگيزه پژوهش گر از انجام آن چه بوده، ذكر دقيق اينكه چه مطلبی قرار است در مقاله بيان گردد و موضوع اصلی مطالعه چه می باشد از مهمترين مسائلی می باشد كه به آن پرداخته می ‌شود.

اولين خط مقدمه

اولين خط یک مقدمه را می ‌توان مهمترين و با ارزش ترین بخش آن در نظر گرفت زیرا محور آن ايجاد انگيزه در خواننده از طريق تعیین اهميت و گستردگی موضوع مورد مطالعه می باشد. در جمله اول مقدمه اغلب موضوع اصلی مطالعه تنظیم می‌ گردد. پاراگراف های بعدی به ارزیابی متون و ذكر هدف مطالعه متعلق می باشد.

سير ارائه مطالب در مقدمه

سير ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص می باشد؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه كلی شروع می كند و رفته رفته به قسمت های اختصاصی ‌تر می رود تا در نهايت لزوم انجام مطالعه را برای تكميل آنچه تاكنون انجام شده روشن کند.

هنر و تكنيك نوشتن يك مقدمه خوب

نويسنده در مقدمه به خوبی تاكيد می کند كه چگونه فرضيه را تهيه نموده است. در اين راستا نويسنده بايد به خوبی ارتباط مطالعات پیشین با تحقيق خود را روشن نماید؛ زیرا عدم توجه به اين نكته از شايع ترين مشكلات موجود در بخش مقدمه می باشد.

مراجع در مقدمه

نه آنقدر از مطالب كتب مراجع استفاده كنيد كه قالب كلی مقاله حالت عاميانه به خود بگيرد و نه آنقدر اختصاصی بنويسيد كه برای عمده خوانندگان ابهام انگیز باشد.

پاراگراف آخر مقدمه

پاراگراف آخر مقدمه بهترين محل براي بيان هدف مطالعه می باشد. اين قسمت محل نوشتن مزايای تكنيك يا متدولوژي جديد هم می باشد. در پایان اين پاراگراف می توانيد به اختصار به روش اجرای مطالعه اشاره كنيد، اما بهتر است آن را به بخش مواد و روش ها بسپارید.

زمان نوشتن مقدمه چه موقعی است ؟

يك ترتيب منطقی برای نگارش مقاله می تواند به اين صورت باشد كه ابتدا بخش مواد و روش ها، سپس نتايج، آن گاه مقدمه و در انتها بخش بحث مقاله ذکر گردد، هر چند عده‌ای اعتقاد دارند مقدمه بايد قبل از نوشتن ساير قسمت های مقاله نوشته شود و برخي هم معتقدند كه باید در انتها اضافه شود؛  اما به هر شكل توجه و دقت كافی از سمت نويسنده در تنظيم مقدمه ضروری می باشد.

3681 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش