آموزش پایان نامه شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه یزد

شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه یزد

سه شنبه ، 02 بهمن 1397
شیوه نگارش پایاننامه در هر دانشگاه متفاوت میباشد و باید طبق اصول و آیین نامه آن دانشگاه پایاننامه نوشته شود.به منظور سهولت کار دانشجویان دانشگاه رشت در این بخش شیوه نگارش پایاننامه در دانشگاه یزد قرار داده شده است.
شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه یزد
ترتیب قرار گیری صفحات پایاننامه باید به صورت مشخصی باشد و هیچ یک از صفحات حق جابه جایی ندارند باید طبق قوانین و اصول تعیین شده توسط دانشگاه نوشته شوند و قابل تغییر نیستنند.ترتیب قرار گیری صفحات پایاننامه به این صورت میباشند:
هر نوشته ای از آنجایی که با نام خداوند شروع میشود پایان نامه نیز باید با نام خدا شروع شود و به این ترتیب قرار گیری صفحات پایاننامه به اینصورت میباشد که ابتدایی ترین صفحه به کلمه بسم الله ارحمن الرحیم تعلق میگیرد.
صفحه بعدی صفحه شناسنامه پایاننامه میباشد که همان مشابه جلد پایاننامه میباشد که به زبان فارسی نوشته میشود در این صفحه اطلاعاتی از جمله نام دانشگاه نام رشته تحصیلی دوره تحصیلی عنوان پایان نامه نام نوسنده و نام استاد راهنما و مشاور راهنما و سال نگارش پایاننامه نوشته میشود این صفحه جز صفحات اجباری است و باید در همین بخش نوشته شود.
صفحه بعد از صفحه شناسنامه صفحه تقدیم پایاننامه میباشد که اختیاری است.در این صفحه در قالب یک جمله میتوانید پایاننامه را به تمامی کسانی که میخواهید تقدیم کنید.
و صفحه بعد از تقدیم صفحه سپاسگذاری است در این صفحه میتوانید از تمام کسانی که شما را در این مسیر همراهی کرده اند تا بتوانید نگارش پایاننامه را به پایان برسانید تقدیر و تشکر نمایید.
برگه بعدی برگه ارزیابی و امتیاز میباشد.
صفحه بعدی چکیده میباشد چکیده یک متن در حدود 200 کلمه یا یک صفحه میباشد که خلاصه ای از بخش های اصلی میباشد و کلمات کلیدی نیز در این بخش نوشته میشوند.در چکیده تمام بخش ها نوشته میشوند به جز فرمول ها.
بعد از چکیده فهرست مطالب شروع خواهد شد و فهرست مطالب  صفحه گذاری عنوان ها و مطالب پایاننامه میباشد در پایاننامه علاوه بر فهرست رایج که مربوط به صفحه گذاری مطالب میباشد بخش های دیگر نیز هستند که به فهرست علایم اختصاری و جداول و تصاویر معروف هستند اگر در طول تحقیق از تصاویر جداول یا علایم اختصاری استفاده کرده اید در این بخش باید یک فهرست تهیه کنید و به آنها اشاره کنید.
بخش بعدی مقدمه یا پیشگفتار میباشد که این بخش کاملا اختیاری است.
و بخش بعد از این متن اصلي كه مشتمل است برمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع، مروري بر مطالعات انجام شـده و اهداف طرح، روش تحقيق، تجزيه و تحليل، نتايج و پيشنهادات .(مقدمه، فصل اول تلقي مي شود.)
بخش بعدی ضمیمه ها و پی نوشت ها میباشند اگر به متن یک نامه یا یک نوشته استناد کرده اید در این بخش باید متن اصلی نامه را در بخش ضمیمه و پی نوشت بیاورید و دقیقا اشاره کنید که این بخش طبق این پیوست نوشته شده است.
بخش واژه نامه ها یک بخش دیگر میباشد که این بخش اگر واژه های لاتین یا به زبان های دیگری استفاده کرده اید در این بخش باید به آنها اشاره کنید.و یک واژه نامه فارسی به انگلیسی و یک واژه نامه انگلیسی به فارسی قرار دهید.
بخش بعدی فهرست منابع میباشد اگر به نوشته شخص دیگری استناد کرده اید دراین بخش به صورت لیست به همه آنها اشاره کنید.
ABSTRAC چكيده به زبان انگليسي به استثناي رشته زبان و ادبيات فارسي.
شناسنامه انگليسي به استثناي رشته زبان و ادبيات فارسي
صحافي پايان نامه پس از تايپ نهايي حتماً بايد در تعـداد نسـخه لازم بـه تعـداد اسـتاد/اسـاتيد راهنمـا، استاد/اساتيد مشاور و دو نسخه كتابخانه مركزي تكثير و صحافي گردد.
هنگام صحافي پايـان نامـه رعايت نكات ذيل الزامي است:
چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامه 3 2/5 2/5 2/5 2/5 4 جلد پايان نامه مشتمل بر آرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه يزد، نام دانشكده و گـروه مربوطـه، عنـوان پايان نامه، نام و نام خانوادگي استاد/ استادان راهنما و مشاور، نام و نام خـانوادگي دانشـجو و تـاريخ دفاع مي باشد.(به ضميمه مراجعه كنيد).
توجه: درمورد رشته زبان انگليسي، به طوراستثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد پايان نامه قرارميگيرد.
  •  تنظيم عطف پايان نامه درعطف پايان نامه عنوان پايان نامه و نام ونام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شود. ( به ضميمه مراجعه كنيد).
  •  تنظيم شناسنامه (فارسي و انگليسي) داخل پايان نامه شناسنامه پايان نامه مشتمل بر نام دانشگاه يزد، نام دانشكده وگروه مربوطه، عنوان پايـان نامـه، نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد. (به ضميمه مراجعه كنيد).
  • رنگ جلد پايان نامه پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم انسـاني، زبـان وادبيـات، اقتصـاد ومـديريت وحسـابداري ، علـوم اجتماعي و الهيات ميبد با رنگ آبي سورمه اي پايان نامه هاي دانشكده هاي فني ومهندسي، مهندسي برق و كامپيوتر بارنگ سورمه اي پايان نامه هاي دانشكده هنر و معماري بارنگ زرشكي پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم پايه، رياضي و فيزيك با رنگ سبز پايان نامه هاي دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي با رنگ فيروزهاي
  •  محل صحافي محل صحافي توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه تعيين مي گردد.
147 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.