صفحه اصلی دانلود سوالات تست هوش سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

چهارشنبه ، 01 اسفند 1397
در انتهای دفترچه سوالات همه آزمون های استخدامی یک بخش به سوالات تست هوش اختصاص میگیرد که پاسخگویی به این سوالات در ازمون های استخدامی امتیاز ویژه ای دارد.
سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

برای پاسخگویی به سوالات آزمون های استخدامی میبایست با طرز سولاات و شیوه پاسخ دهی به آنها آشنا شوید در این بخش کارشناسان موسسه سینا نمونه سوالات تست هوش بسیاری از ازمون های استخدامی را برای شما گرد آوری کرده اند شما میتوایند این سوالات را از این بخش مطالعه فرمایید.

سوال 1- از سري منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: طامع، یعنی:

1) آزمند

2) خوش شانس

3) محتاج

4) مطمئن

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: سعادت، یعنی:

1) نیک انجام

2) نیک بختی

3) نیک بینی

4) نیک فرجام

پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 3- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟

1) قاضی و مغضوب

2) سائل و مسئول

3) قاصد و مقصود

4) حاصل و محصول

پاسخ تست 3 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 4- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟

1) جاذب و مجذوب

2) فاصل و معزول

3) قادر و مقدور

4) ناقل و منقول

پاسخ تست 4 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 5- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمات زیر در ردیف سه کلمه «کنف - کتان - نی» قرار دارند؟

1) بوریا

2) پنبه

3) پشم

4) ابریشم

پاسخ تست 5 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 6- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمه های زیر در ردیف سه کلمه «فلفل - زردچوبه - هل» قرار دارند؟

1) اسپند

2) کندر

3) دارچین

4) عود

پاسخ تست 6 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 7- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: ده صندوق پرتقال کیلویی 100 ریال داریم که وزن هر صندوق پر 30 کیلو و وزن هر صندوق خالی 3 کیلو است. بهای پرتقال خالص چند تومان است؟

1) 2700

2) 2970

3) 3000

4) 2030

پاسخ تست 7 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 8- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: اگر بخواهیم از یک میله 90 سانتی متری 7 تکه 10 سانتی متری ببریم، چند برش لازم است؟

1) 6

2) 7

3) 8

4) 9

پاسخ تست 8 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 9- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: حاصل جمع کدام عدد با تصویرش در آینه، عدد فرد خواهد بود؟

1) 15

2) 17

3) 18

4) 71

پاسخ تست 9 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 10- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: ؟، 97، 34، 13، 6

1) 98

2) 106

3) 195

4) 286

پاسخ تست 10 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 11- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام دو کلمه متضاد هستند؟

1) آمال، امانی

2) فطانت، کیاست

3) مخدوم، رهی

4) غزارت، وفور

پاسخ تست 11 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 12- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: مترادف کلمه «تندرستی» را مشخص کنید؟

1) سلامتی

2) سلامت

3) صحت

4) نیرومندی

پاسخ تست 12 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 13- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: معنای کدام کلمه نادرست است؟

1) منحط= پست

2) تطویل= درازگویی

3) تدلیس = ضایع کردن

4) تفنن = سرگرمی و به کارهای گوناگون پرداختن

پاسخ تست 13 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 14- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: «ابن الوقت» یعنی:

1) منافق

2) چاپلوس

3) وقت گذران

4) آن که هر دم به رنگی درآید.

پاسخ تست 14 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 15- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: رابطه چوب با منبت کاری، مثل:

1) سنگ است با مجسمه

2) کاغذ است با نقاشی

3) گچ است با گچ بری

4) نقشه است با طراحی

پاسخ تست 15 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 16- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کشاورزی به مزرعه، مثل دامپروری است به:

1) دام

2) دامداری

3) زراعت

4) مرتع

پاسخ تست 16 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 17- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: متحرکی که به طرف جنوب در حرکت بوده سه مرتبه هر بار به اندازه 90 درجه مسیر خود را به سمت راست تغییر داده است. جهت حرکت به کدام سمت است؟

1) جنوب

2) شمال

3) مشرق

4) مغرب

پاسخ تست 17 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 18- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت ............... به تیغ، مثل فرو رفتن است به ...................

1) برندگی 0 تیز

2) برندگی 0 میخ

3) شمشیر 0 دست

4) نیزه 0 کار

پاسخ تست 18 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 19- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت .................. به متواضع، مثل عصبانی است به ....................

1) خجالتی 0 آرام

2) خودخواه 0 خودپسند

3) متکبر 0 خونسرد

4) ملایم 0 خونسرد

پاسخ تست 19 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 20- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت ............. به بی باکی، مثل بزدلی است به ...................

1) خشونت 0 خشم

2) زرنگی 0 خشونت

3) شجاعت 0 ترسویی

4) محبت 0 دلهره

پاسخ تست 20 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

١- کدامیک‌ از کلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟ 
١ مباحثه‌  
٢ مجادله‌  
٣ منازعه‌  
۴ محاوره‌
 
٢- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد؟ 
١ نوشتن‌  
٢ نشستن‌  
٣ گفتن‌  
۴ شستن‌ 

 
٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌:  
١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌  
٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌ 
٣ دیرک‌ است‌ با چادر  
۴ بدن‌ است‌ با پا 

 
۴- 8 نفر کارگر، کاری‌ را در مدت‌ 20 روز تمام‌ می‌کنند، دو نفر کارگر به‌ این‌ عده‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ کار چند روز زودتر به‌ پایان‌ می‌رسد ؟ 
١ 16 روز 
٢ 4 روز  
٣ 5 روز 
۴ 2 روز

 
۵- کدام‌ کلمه‌ با سه‌ کلمه‌ دیگر هیچگونه‌ مناسبتی‌ ندارد؟ 
١ قندان‌  
٢ خندان‌  
٣ گلدان‌  
۴ نمکدان‌ 

 
۶- جسم‌  A  روی‌ آب‌ شناور است‌. اما مجموعة‌ دو جسم‌  A  و  B  در آب‌ غوطه‌ ور می‌شود. در این‌ صورت‌ جسم‌   B  به‌ تنهایی‌ در آب‌:  
١ معلق‌ می‌ماند  
٢ فرو می‌رود  
٣ شناور می‌ماند  
۴ نمی‌ماند 


٧- رابطة‌ پینه‌ دوز با کفش‌ مثل‌ رابطة‌:  
١ صحاف‌ است‌ با کتاب‌  
٢ پزشک‌ است‌ با دارو  
٣ کفاش‌ است‌ با چرم‌  
۴ راننده‌ است‌ با ماشین‌ 

 
٨- کدام‌ نوع‌ از وابستگی‌ اقتصادی‌ می‌تواند اثرات‌ مثبت‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ وابسته‌ داشته‌ باشد؟ 
١ یک‌ جانبه‌ 
٢ صنعتی‌ 
٣ مواد اولیه‌  
۴ متقابل‌

 
٩- عرض‌ مستطیلی‌ 6 متر و مساحت‌ آن‌ از نظر عددی‌، 210 واحد زیادتر از طول‌ می‌باشد طول‌ مستطیل‌ کدام‌ است‌ ؟ 
١ 30 متر  
٢ 35 متر  
٣ 42 متر  
۴ هیچکدام‌ 


١٠- لباس‌ به‌ کمد، مثل‌ ... است‌ به‌ .....  
١ پا - قالی‌  
٢ بازیگر - سناریو  
٣ جوهر - قلم‌  
۴ واکس‌ - کفش‌ 

 
١١-  اگر  n 5= r  باشد، چندیک‌ دهم‌  r  برابر با نصف‌  n است‌ ؟ 
١ 1 
٢ 2 
٣ 3 
۴ 5

 
١٢- 30% کارمندان‌ یک‌ اداره‌ اهل‌ استان‌ فارس‌ و 10% شیرازی‌ می‌باشند. چند درصد از کارمندان‌ شیرازی‌ اند ؟ 
١ 10% 
٢ 30% 
٣ 20%  
۴ 3%


١٣- اگر دریک‌ استوانه‌، شعاع‌ مساحت‌ قاعده‌ و ارتفاع‌ را به‌ ترتیب‌ با  h,A,R  نشان‌ دهیم‌ با ثابت‌ ماندن‌ حجم‌، نصف‌ شدن‌ شعاع‌ ( R ) آنگاه‌:  
١ h,A  دو برابر می‌شوند  
٢  A  نصف‌ و  h   چهار برابر می‌شود  
٣ A  نصف‌ و  h   دو برابر می‌شود  
۴  A  یک‌ چهارم‌ و  h   چهار برابر می‌شود 


١۴- مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر کدام‌ است‌ ؟ 
١ 23 
٢ 11/5 
٣ 12 
۴ 11

 
١۵- آشکارا به‌ پنهانی‌ مثل‌ ....... به‌ ....... می‌باشد.  
١ رمزآلود - کارآگاه‌  
٢ تفنگ‌ - ماسک‌  
٣ سرراست‌ - پیچ‌ در پیچ‌  
۴ شهره‌ - کمیاب‌ 

 
١۶- اولین‌ کسی‌ که‌ در دوره‌ ناصری‌ افکار و عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود را بدون‌ پروا ابراز کرد و ملل‌ اسلامی‌ را از مطامع‌ سیاسی‌ و استعماری‌ دول‌ اروپا آگاه‌ کرد که‌ بود؟ 
١ سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌ 
٢ شیخ‌احمدروحی‌ 
٣ میرزاآقاخان‌کرمانی‌ 
۴ میرزاتقی‌خان‌امیرکبیر

 
١٧-زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌:  
١ ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌

٢ اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌  
٣ ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش 
۴ پلیس‌ است‌ به‌ کارگاه‌ 


١٨- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟
 ? و21و7و6و2و1 
١ 22 
٢ 63 
٣ 35 
۴ 42

 
١٩- لباس‌ به‌ کمد مثل‌ ..... است‌ به‌ ....... 
١ پا - قالی‌  
٢ بازیگر - سناریو  
٣ جوهر - قلم‌  
۴ واکس‌ - کفش‌

 
٢٠- اگر  2n +3P=n  یک‌ عدد زوج‌ باشد، دراین‌ صورت‌:  
١ حتماً  n  فرد است‌  
٢ حتماً  n  زوج‌ است‌  
٣ n  فرد یا زوج‌ است‌  
۴ 2n  زوج‌ و  3n  فرد است‌ 

 
٢١- رابطه‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطه‌:  
١ تیرآهن‌ با سیمان‌  
٢  درخت‌ است‌ با ریشه‌  
٣ دیرک‌ است‌ با چادر  
۴ بدن‌ است‌ با پا 

 
٢٢-  آن‌ که‌ در قضاوت‌ خویش‌ هرگز جانبداری‌ نکند:  
١ دانا  
٢ مؤمن‌  
٣ سختگیر  
۴ بی‌ نظر 

 
٢٣-  آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌ مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟ 
١ نیشابور 
٢ قونیه‌  
٣ تبریز  
۴ هرات‌ 

 
٢۴- در تساوی‌ 9+ ؟+ 9000 = 5 + 9784 کدام‌ یک‌ از اعداد زیر را باید درجای‌؟ قرارداد. 
١ 784 
٢ 78 
٣ 775 
۴ 780

 
٢۵- آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟ 
١ نیشابور 
٢ قونیه‌ 
٣ تبریز 
۴ هرات‌

 
٢۶- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌.  
١ 1980 
٢ 2000 
٣ 1920 
۴ 1960

 
٢٧- کدامیک‌ از اسم‌های‌ زیر از ترکیب‌ دو اسم‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌ ؟ 
١ کاهگل‌  
٢ شهرستان‌  
٣ سنگلاخ‌  
۴ چهلچشمه‌ 

 
٢٨-  نجاری‌ روزی‌ یک‌ صندلی‌ و شاگردش‌ درسه‌ روز یک‌ صندلی‌ می‌سازد اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ کار کنند 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند؟ 
١ 12 
٢ 9 
٣ 8 
۴ 6

 
٢٩- چند درصد 45000 برابر با 4/5 است‌ ؟ 
١ 0/01 
٢ 0/001 
٣ 0/0001 
۴ 0/00001


٣٠- کدامیک‌ از عددهای‌ زیر مربع‌ کامل‌ نمی‌باشد. 
١ 0/16 
٢ 1/6 
٣ 16  
۴ 1600 

 
٣١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟ 
١ بارور  
٢ باردار  
٣ عقیم‌  
۴ نازا 

 
٣٢-  اگر امروز جمعه‌ 7 تیر باشد، اول‌ مهر چه‌ روزی‌ است‌ ؟ 
١ شنبه‌  
٢ یکشنبه‌  
٣ دوشنبه‌  
۴ سه‌ شنبه‌ 

 
٣٣- رابطه‌ کربن‌ با الماس‌ مثل‌ رابطه‌: 
١ شبه‌ فلز است‌ با فلز 
٢ شیشه‌ است‌ با بلور 
٣ طلا است‌ با پلاتین‌  
۴  تیره‌ است‌ با شفاف‌

 
٣۴- کدام‌ مورد از احکام‌ ثانویه‌ است‌ ؟ 
١ آزادی‌ تجارت‌  
٢ فروش‌ مال‌ خود به‌ هر قیمتی‌  
٣ منع‌ خرید و فروش‌ سلاح‌ 
۴ وضع‌مالیات‌ زکوة‌ بر گوسفندان‌

 
٣۵-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟ 
١ 6 
٢ 8 
٣ 7 
۴ 5

 
٣۶- عنوان‌ دکتر ،مهندس‌ و سرهنگ‌ را به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ در جلو اسم‌ یک‌ نفر قرار دارد ؟ 
١ 3 
٢ 4 
٣ 2 
۴ 6

 
٣٧- تعداد عددهای‌ زوج‌ واقع‌ بین‌ 37  تا 95 برابر است‌ با:  
١ 29 
٢ 28 
٣ 30 
۴ 31


٣٨- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر متفاوت‌ است‌ ؟ 
١ حد  
٢ سد  
٣ جد  
۴ بد

 
٣٩-  برای‌ بررسی‌ منطقی‌ یک‌ مکتب‌، ابتدا چه‌ امری‌ بایستی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد ؟ 
١ ایدئولوژی‌  
٢ مبدأ هستی‌  
٣ تکلیف‌  
۴ مکتب‌شناسی‌ 


۴٠- چراغ‌  A  هر 5 دقیقه‌ و چراغ‌  B  هر 4 دقیقه‌ یک‌ بار روشن‌ می‌شود. اگر هر دو چراغ‌ را در یک‌ لحظه‌ معین‌ با هم‌ روشن‌ کنیم‌، چند دقیقه‌ بعد مجدداً با هم‌ روشن‌ خواهند شد ؟ 
١ 48 
٢ 20 
٣ 5 
۴ 4


۴١- مجموع‌ چهار عدد 3 رقمی‌ برابر 464 می‌باشد. بزرگترین‌ این‌ اعداد کدامست‌ ؟ 
١ 164 
٢ 264 
٣ 146 
۴ 116


۴٢- چند درصد اعداد از یک‌ تا صد بر 4 قابل‌ قسمت‌ است‌ ؟ 
١ 25% 
٢ 55% 
٣ 50% 
۴ 75%

 
۴٣- متوسط‌ 6 عدد برابر 8/5 است‌. وقتی‌ یکی‌ از اعداد را کنار بگذاریم‌، متوسط‌ اعداد باقیمانده‌ 7/2 می‌شود. عدد کنار گذاشته‌ شده‌ کدامست‌ ؟ 
١ 7/8 
٢ 9/8 
٣ 15 
۴ 4/12

 
۴۴- در یک‌ کیسه‌، سه‌ رنگ‌ مهره‌ وجود دارد حداقل‌ چند مهره‌ از کیسه‌ بیرون‌ بیاوریم‌ تا حتماً دو مهره‌ یک‌ رنگ‌ داشته‌ باشیم‌ ؟ 
١ 3 
٢ 4 
٣ 6 
۴ امکان‌ ندارد 

 
۴۵- با درنظر گرفتن‌ یک‌ ترتیب‌ خاص‌ یکی‌ از عددهای‌ مجموعه‌ زیر غلط‌ است‌. به‌ جای‌ آن‌، کدام‌ عدد را باید گذاشت‌ ؟
 ...8و8و7و8و7و6و7و6و5 
١ 7 
٢ 9 
٣ 6 
۴ 5

 
۴۶- رقم‌ یکان‌ عدد  5 (237) کدامست‌ ؟ 
١ 3 
٢ 1 
٣ 7 
۴ 9 

 
۴٧-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟ 
١ 6 
٢ 8 
٣ 7 
۴ 5


۴٨- در یک‌ بررسی‌ آماری‌ که‌ از یک‌ شهر آمده‌ است‌ 65 درصد از مردم‌ این‌ شهر از تماشای‌ تلویزیون‌ و 40 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و 25 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و دیدن‌ تلویزیون‌ از خبرها آگاه‌ می‌شوند. چند درصد مردم‌ این‌ شهر از خبرها از طریق‌ تلویزیون‌ و روزنامه‌ آگاه‌ نمی‌شوند؟ 
١ 20 
٢ 15 
٣ 5 
۴ صفر 

 
۴٩- چند عدد بین‌ 100 و 300 وجود دارد که‌ با رقم‌ 2 شروع‌ و یا به‌ آن‌ ختم‌ می‌شود ؟ 
١ 20 
٢ 110 
٣ 100 
۴ 150

 
۵٠- میانگین‌ اعداد 8 و4 و2 و3 و2 و1 و1 کدام‌ است‌ ؟ 
١ 2 
٢ 4/2 
٣ 3 
۴ 6/3

 

55554 بازدید | 13 دیدگاه
اشتراک گذاری
دیدگاه ها
Zzzz
11 تیر 1398 | 18:12
چرا نصف سوال ها بدون جواب است؟؟؟؟؟
7
14 آبان 1398 | 23:31
سوال 14 ابن الوقت ینی کسی ک رنگ عوض میکند گزینه اشتباه رو نوشتید.
هادی حیدری
10 مهر 1398 | 16:53
سلام...آیا سوالات هوش رفرنس و منبع خاصی دارند؟ممنون میشم اطلاع رسانی کنید....با تشکر
Ali
21 آبان 1398 | 11:28
خسته نباشید با این سوالاتون واقعا عالین اگر فقط میشد سوالاهایی مثل شمع اطلاعاتی هم بزارید که دیگه خیلی خوب میشد
مرضیه
21 آبان 1398 | 10:44
پاسخ سوال 13گزینه سه است تدلیس بمعنای عیب پوشی است
موسسه سینا
11 تیر 1398 | 18:17
باسلام وعرض ادب ابتدا بابت اطلاع رسانی کمال تشکر را داریم ودرخواستتان در اسرع وقت بررسی واصلاح خواهد شد. باسپاس
موسسه سینا
15 آبان 1398 | 11:12
باسلام وعر ض ادب خیلی ممنون از دقت بالای شما. باتشکر
موسسه سینا
22 آبان 1398 | 14:20
باسللام وعرض ادب سپاس ازپاسخگویی ودقتتان. باتشکر
موسسه سینا
22 آبان 1398 | 14:21
باسلام وقت بخیر احتراما درخواستتان حتما بررسی واجرا خواهدشد. باتشکرازحسن توجهتان به موسسه سینا
بنده خدا
5 مرداد 1399 | 00:36
خوب بود
موسسه سینا
13 آذر 1399 | 07:49
باسلام وعرض ادب دوست عزیز چشم حتما برای درخواست جنابعالی هم اقدام میکنیم. باتشکر
اوربيت
12 آذر 1399 | 16:14
سلام كاش با پاسخ تشريحي بود اينطوري كه فايده نداره
موسسه سینا
5 مرداد 1399 | 16:08
باسلام وعرض ادب خیلی متشکریم ازحسن توجه شما به موسسه سینا
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش