آموزش پایان نامه موضوع پایاننامه رشته مرتع و آبخیز داری

موضوع پایاننامه رشته مرتع و آبخیز داری

پنجشنبه ، 18 بهمن 1397
به كليه اراضي طبيعي كه داراي پوشش گياهي خودرو بوده و بتواند علوفه مورد نياز دام‌ها را در فصل چرا تأمين نمايند مرتع گفته مي‌شود.
موضوع پایاننامه رشته مرتع و آبخیز داری

دانشجویان این رشته به توانمندیهای متعددی دست خواهند یافت. به عنوان مثال، این که حد چرای دام در یک مرتع کجاست و تعامل این موضوع با عرصه كشاورزی در این مرتع باید چگونه باشد؟ و یا چگونه می توان از عوارض و آسیب سیلاب و خشكسالی، جلوگیری كرد، اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می شود، تقویت پوشش گیاهی، اصلاح آبراهه‌ها و جلوگیری از فرسایش خاك از دیگر توانمندی های دانش آموختگان این رشته است.دانشجویانی که در این رشته در پی موضوع مناسب برای پایاننامه خود هستند میتوانند موضوعات خود را از این بخش انتخاب کنند.

موضوع پایاننامه رشته مرتع و آبخیز داری

 • بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای انجام‌شده در حوزه آبخیز زاینده‌رود زیر حوزه …..
 •  بررسی برآورد فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ……
 • ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی رشد طولی خندق‌ها.
 • بررسی تاثیر کمی تغییرات استفاده از اراضی در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • کاربرد مدل ریاضی برای ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب در حوضه ……
 • منشاءیابی رخساره‌های فرسایش بادی و راهکار مبارزه (مطالعه موردی: …..
 • واسنجی و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی نسبت تحویل رسوب SDR (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • مقایسه روشهای بیولوژیکی و مکانیکی مبارزه با فرسایش در منطقه ……
 • معیارها و شاخصهای آب و خاک در تخریب اراضی (مطالعه موردی حوزه …..
 •  نقش سازمانهای غیر دولتی و نهادهای واسطه مردمی در شکل‌گیری مشارکت (حوزه آبخیز …….
 • برآورد میزان فرسایش و رسوب با روش EPM و مقایسه آن با روش ژئومرفولوژی در حوزه (معرف) …….
 •  بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب باریک بم.
 •  تهیه و کاربرد منحنی فرمان در بهره‌برداری از مخزن سد ……..
 • بررسی فرسایش آبی یا استفاده از سه روش ژئومرفولوژی، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخیز …….
 •  ارزیابی دقت روشهای ژئومرفولوژی، FAO و هیدروفیزیکی برآورد شدت فرسایش و رسوب خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز ……
 • بررسی رابطه و نوع میزان فرسایش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • تاثیر مدیریت کاربری اراضی در کاهش فرسایش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ……
 • بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • ارزیابی چهار روش برآورد نرخ تولید رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترین روش (مطالعه موردی در حوزه آبخیز …… .
 •  مقایسه رسوب‌زایی خندق‌ها و رابطه آن با ویژگی‌های حوزه آبخیز و سازند زمین‌شناسی در اقلیم‌های استان ……
 • بررسی تاثیر عوامل ژئوفولوژی در زمین‌لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 •  واسنجی ضریب تلفات اولیه و زمان تا اوج در روش شماره منحنی (CN) (مطالعه موردی در استان ……
 • واسنجی مدل فولر و تعیین ضریب طغیان منطقه‌ای (مطالعه موردی استان ……..
 • ارزیابی مدلهای LNRF، ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز ……..
 •  بررسی علل زمین لغزش روستای …….
 • پهنه‌بندی سیل در بخشی از رودخانه زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی رودخانه ……..
 • بررسی روند تغییرات مورفولوژی مصب ………
 • سامانه تصمیم‌یار مکانی (SDSS) در تعیین مناطق مناسب عملیات بیولوژیک و مکانیکی حفاظت خاک.
301 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.