سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

موضوع پایاننامه در رشته مدیریت بیمه

انتشار 18 بهمن 1397
مطالعه 3 دقیقه

رشته مدیریت بیمه از رشته‌های جدیدی است که به تازگی در کشور ما دایر شده است و بازار کار این رشته نسبتاً خوب است زیرا شرکت های بیمه به صورت دولتی خدمات را به مردم ارائه می‌کنند و در سال‌های آینده شرکت‌ها به سمت خصوصی خصوصی سازی پیش می روند افرادی که در این رشته تحصیل می کنند نمی توانند در آینده امیدوار باشند که بازار کار نسبتا خوبی دارند.

موضوع پایاننامه در رشته مدیریت بیمه

دروسی که دانشجویان در این رشته تحصیلی باید پشت سر بگذارند شامل دروس عمومی، پایه، اصلی و اختصاصی است. دروس اصلی این رشته با هدف آشنا کردن دانشجویان با مسائلی که به صورت پایه ای در مدیریت بازرگانی وجود دارد می باشد. یعنی پژوهش های عملیاتی مدیریت تولید بیمه حمل و نقل بیمه آتش سوزی و خطرات طبیعی است که از مهمترین دروس این رشته به حساب می آید که دانشجویان بعد از اتمام تحصیل با تمامی این زمینه ها آشنا می شود و مدرک کارشناسی مدیریت بیمه خود را دریافت میکنند.شخصی که در زمینه بیمه به کار مشغول می‌شود باید ویژگی‌های خاص خودش را داشته باشد که از عمده ترین این ویژگی‌ها می‌توان به صداقت اشاره کرد. همچنین فرد باید روابط اجتماعی قوی داشته باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد فردی که مدیریت بیمه را می خواند باید روانشناس خوبی باشد تا بتواند به آسانی با مردم ارتباط برقرار کند و مشکلات آنها را بشناسد و در جهت رفع آنها تلاش کنند فردی که بتواند نیاز مردم را بهتر تامین کنند در این زمینه موفق تر خواهد بود. درامد این رشته نسبت به سایر رشته ها که در این گروه قرار دارند قابل توجه تر است.

موضوع پایاننامه در رشته مدیریت بیمه

 • بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..
 • بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه موردی………..
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه،
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،
 • توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،
 • جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،
 • نقش IT در شرکت های بیمه،
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،
 • ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه،
 • استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه،
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه،
 • سرمایه های فکری در صنعت بیمه،
 • مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه،
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی
 • بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی
 • بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران
 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمه‌ای
 • بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای بیمه‌ای
 • بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه موردی………..بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌
 • بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌
 • ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی……….. شرکتهای بیمه ای)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردی………..
 • بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی بیمه عمر پاسارگاد
 • بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان، مطالعه موردی………..
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه موردی……….. بیمه عمر
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام