سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

موضوع پایاننامه رشته فیزیک

انتشار 15 بهمن 1397
مطالعه 13 دقیقه

رشته فیزیک از شاخه های گروه علوم پایه میباشد.این‌ رشته‌ در دوره‌ کارشناسی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی‌، هسته‌ای‌، حالت‌ جامد، هواشناسی‌ و اختر فیزیک است‌.هریک از این گرایش ها در مورد مفاهیم مجزایی بحث میکنند و نظریه های متفاوتی ارایه میکنند.

موضوع پایاننامه رشته فیزیک

.در حقیقت هدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده برای بشر به شکل کمی است به زبان دیگر فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌.امروزه این رشته بسیار گسترده شده است و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز تدریس میشود.در پایان دوره تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری لازم است که پایاننامه ارائه کنیم. این پایاننامه باید یک موضوع جدید داشته باشد برای موضوعات تکراری نمره بیشتری اختصاص نمیابد.برای دانشجویانی که میخواهند شروع کنند ابتدایی ترین مشکلی که با آن مواجه میشوند در دسترس نبودن موضوعات متنوع است ابتدا دانشجو باید یک موضوع در نظر بگیرد و سپس شروع به نوشتن کند.برای دستیافتن به مضوعات جدید و متنوع دانشجویان رشته فیزیک میتوانند این بخش را مطالعه کنند در این بخش موضوعات متنوع و جدیدی را برای شما گردآوری کرده ایم تا بتوانید در مورد عنوان تحقیق خود تصمیم بگیرید.

رشته فیزیک-  گرایش نجوم  

 • خور لرزه شناسی و کاربرد آن در مطالعه چرخش تفاضلی خورشید
 • دستگاههای دوستاره ای تفکیک پذیر و تعیین مدار آنها

رشته فیزیک-  گرایش فیزیک دریا     

 • بررسی پارامترهای هواشناسی و دریایی در پخش لکه نفت و مدل آلودگی نفتی در خلیج فارس
 • بررسی مشخصه های امواج ناشی از باد در خلیج فارس( منطقه بوشهر)

رشته فیزیک – گرایش آزاد

 • قضیه هاگ در فضا-زمان گسسته
 • حالت های همدوس گروه پوآنکاره
 • تولید کامپوزیت دی بورید تیتانیوم در زمینه نیکل به روش سنتز احتراقی
 • کاربرد موجک ها در اپتیک کوانتومی
 • محاسبه سطح مقطع راداری یک مخروط فلزی ایده آل
 • عمق نفوذ مغناطیسی ابررساناهای موج d- با استفاده از نظریه لندن
 • کوانتش میدان های الکترومغناطیسی در حضور یک نقطه ی کوانتومی نیمرسانا
 • تغییرپذیری اوزون جوی و برهم کنش آن با ورد ایست و آرام سپهر پائینی
 • برهم کنش نور غیرکلاسیک با اتم دو ترازی: آشکارسازی نور غیرکلاسیک
 • اثرات جوی بر انتشار امواج الکترومغناطیسی و بررسی کانال های رادیویی در منطقه خلیج فارس
 • بررسی ارتباط بین تابع اطلاع فیشر و معادلات کانونیک هامیلتون
 • بررسی زمانی و مکانی برخی از آلاینده های گازی در تهران بزرگ
 • بررسی درهم تنیدگی کوانتومی یک اتم دو ترازه با میدان فوتونی
 • تهیه ی نانو پودرهای گارنت های ایتریوم- آهن جانشانی شده با آلومینیوم و بررسی ویژگی های مغناطیسی آنها
 • توزیع ۴۰K و ۲۳۲Thو ۲۳۸U و ۱۳۷Cs در برخی مناطق سواحل دریای خزر
 • بر رسی آلودگی هوا و ارزیابی کیفیت هوا در اصفهان
 • نظریه ی تعمیم یافته ی (F(R گرانشی و کیهانشناسی جدید
 • تاثیر جانشانی روی با منیزیم بر ویژگی‌های مغناطیسی فریت منیزیم نانومتری
 • تولید نانوذرات تک سایز نیمرسانای سولفید کادمیم آلائیده با نقره و بررسی کاربردهای آن
 • بهبود کوک¬پذیری یک لیزر دیود با طراحی کاواک خارجی برای بیناب¬نمایی روبیدیم در فاز بخار
 • اطلاع رسانی کوانتومی در فضازمان خمیده
 • بررسی، شبیه سازی و طراحی بلور فوتونی با گاف نوار فوتونی کامل برای ناحیه ی مرئی
 • درهم تنیدگی در نسبیت خاص
 • محاسبه گشتاور مغناطیسی سطحی در بلورهای حالت جامد α-Ce و γ-Ce
 • بررسی نحوه تولید امواج THz و کاربرد آن در بیناب نمایی

رشته فیزیک-گرایش محض  

 • لیزرهای پرقدرت و طراحی یک لیزر CO2
 • بررسی نظری پیرامون پدیده NMR و بررسی امکان ساخت آن در ایران
 • اثر کوانتومی هال
 • لیزرهای GaAs و کاربرد آنها در مخابرات
 • مدارهای مجتمع اپتیکی (OIC)
 • نظریه تابعی چگالی و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات
 • مطالعه و ساخت لیزر بخار مس با استفاده از کلرورمس
 • بررسی ذخیره سازی انرژی خورشیدی با استفاده از گرمای نهان ذوب سولفات سدیم دکاهیدرات
 • تعمیم نظریه گینزبرگ-لانداو
 • بررسی نظری و تجربی اثر گالوانو مغناطیس در فلزات نیکل و نیکل وانادیوم
 • بررسی محاسبه ضرایب ترابری هلیوم مایع سه عادی و اثر دمای محدود روی این ضرایب
 • بررسی تجربی فرآیند کندوپاش به روش تخلیه با هدفهای مسی و برنجی
 • یون گیری اجسام عایق از هوا
 • الکترتهای آلی Organic Electrets
 • ساخت تقویت کننده TEA لیزرگازکربنیک و اندازه گیری بهره آن
 • حل معادله انتقال گرما و یافتن تغییرات ضریب شکست محیط در حضور تابش های لیزری
 • ترکیب سنجه های فابری-پرو و ویژگی پالایندگی آنها
 • مطالعه تجربی تغییرات ویژگیهای مغناطیسی آهنرباهای فریت باریوم با عملیات کرمانی

رشته فیزیک- گرایش ماده چگال        

 • شارش گرما در مواد مرکب و حل عددی معادله پواسن
 • بررسی خواص فیزیکی پیوندگاههای جوزفسون
 • تولید فریت آهن و بررسی خواص مغناطیسی آن
 • محاسبه ترازهای انرژی قلع(۱۰۲Sn)
 • افت و خیزهای گرمایی میخکوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم
 • بازآوایی مغناطیسی هسته ای (NMR) در ابر شارهHe-3
 • لایه های ضدبازتاب در گستره مرئی تئوری،تکنولوژی و انجام چند نمونه
 • بررسی نظری کوچ انرژی بین جایگاههای کاتوره ای در بلورهای یونی
 • فرمولبندی توابع حالت کوانتومی در فضای فاز
 • تهیه فریت باریوم به روش همرسوبی
 • محاسبه‌ طول‌ عمر شبه‌ ذرات‌ هلیوم‌ سه‌ عادی به‌ روش‌ میکروسکوپیک‌
 • ساخت فوتورزیستورسلنیم و بررسی خواص فیزیکی آن
 • بررسی اثرات جملات اتلافی بر تضعیف جریان در پیوندگاههای جوزفسون
 • ابرشارگی در ستارگان نوترونی
 • تهیه و مطالعه آهنربای فریت استرانسیوم
 • تهیه‌ فریت‌ نرم‌ نیکل‌ روی‌ با استفاده‌ از اکسیدآهن‌ مجتمع‌ فولادمبارکه‌ و مروری‌ برنظریه‌های‌ مربوط‌
 • بهره گیری از نظریه تابعی چگالی برای مطالعه خواص ساختاری و الکترونی NaCl با استفاده از شبه پتانسیلهای سدیم و کلر تولید شده
 • برخی از ویژگیهای ابر شاره فرمی ( اسپین-یک ) : کاربرد در لیتیم شش( ۶Li) قطبیده اسپینی
 • بررسی پایداری فولرن ها بااستفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی تنگ-بست (TBMDS)
 • مطالعه افت و خیزها در محدوده دمای گذار فاز نماتیک به همسانگرد در بلورهای مایع محبوس
 • مطالعه و ساخت مقاومتهای لایه نازک فلزی و اندازه گیری مقاومت آنها
 • رسانندگی گرمایی در YBa2Cu3O7-δ
 • اثرات غیرموضعی برعمق نفوذ مغناطیسی ابر رساناهای دمای گذار بالا
 • مدل هابارد (بررسی حل دقیق در یک بعد)
 • محاسبه انرژی تبادلی-همبستگی در نظریه تابعی چگالی با به کار بردن تقریب GGG
 • طراحی و ساخت یک جداسازالکتروستاتیکی و مطالعه پدیده های الکتروستاتیکی در فیزیک سطح
 • ساخت سلولهای خورشیدی p-n و اندازه گیری عمق پیوندگاه و بازده آن
 • محاسبه گشتاور وارد بر تیغه بلور مایع نماتیک در میدان مغناطیسی
 • دینامیک دو شاره ای برای چگاله ی بوز- اینشتین خارج از ترازمندی موضعی با ناچگاله
 • اندازه گیری و بررسی مقاومت ویژه الکتریکی و دمای کوری فریت های نیکل و نیکل – روی
 • فازکوانتومی و آمار کسری
 • رابطه بین فاز پا نکاراتنام و آمار کسری
 • اثر جوزفسون در ابررساناهای فولده، فریل، لارکین و اوچینیکف
 • بررسی نظری و تجربی گذار فاز در بلورهای مایع نماتیک
 • وابستگی جریان جوزفسونی به دما
 • دی الکتروفورز ذرات عایق و حبابها
 • نظریه جایگزیده شدگی اندرسون گذار فلز – عایق در دو بعد
 • بررسی مایع لوتینگر
 • الکتریسیته دار شدن مایعات نارسانا در اثر عبور از لوله های فلزی و پلاستیکی
 • محاسبه تحلیلی و عددی گشتاور وارد بر تیغه نازک بلور مایع نماتیک در میدان مغناطیسی
 • تاثیر فشاردر مرحله شکل دهی بر ویژگی های مغناطیسی فریت استرانسیوم ناهمسانگرد
 • بررسی مغناطوتنگش در بس بلورهای فریت نیکل-روی
 • رسانندگی دستگاه های مزوسکوپی و تاثیر همدوسی فاز بر آن
 • ساخت حسگر گازی از سیلیسیوم متخلخل و بررسی حسّاسیت آن نسبت به گاز O2
 • بررسی پایداری نقطه کوانتومی Si/Ge به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
 • مدل زومرفلد در نظریه میدان کوانتومی کراندار
 • بررسی پیشرفت های اخیر در مدل آیزینگ
 • بررسی امکان پذیری سنتز خود انتشار دما بالای کاربید تیتانیم و دی بارید تیتانیم در زمینه آهن
 • مطالعه نظری و محاسبه ی اثرهای اسپین مدار در Fe3Al توسط برنامه ی Wien2k
 • محاسبه ی گاف انرژی بلور Na3As با استفاده از نرم افزار وین دو هزار
 • تهیه پودر نانومغناطیسی اورتوفریت استرانسیوم SrFeOx  به روش مکانوشیمیایی و مطالعه خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آن
 • تهیه سرامیک های مگهمایت ومگنتیت با استفاده از اکسید آهن تخلیص شده فولاد مبارکه اصفهان
 • بررسی رفتار الکتریکی لایه‌ی‌نازک کلر و آلومینیوم فتالوسیانین
 • وابستگی دمایی عمق نفوذ در فیلم دی براید منیزم (MgB2)
 • بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب BeB2 و مقایسه آن با MgB2
 • جستجوی ابررسانایی در NbB2
 • شبیه سازی ساختار نواری و بررسی امکان وقوع ابررسانایی در آن
 • محاسبه ی ماتریس پراکندگی نقطه ی کوانتومی
 • تهیه پودر نانومتری فریت منگنز از روش همرسوبی
 • بررسی تجربی میرایی بارمیرایی بار روی استات سلولز و تفلون
 • ساخت نمونه های سیلیسیوم متخلخل و بررسی خواص نوری آن
 • تهیه فریت نرم منگنز به روش متداول سرامیکی و بررسی خواص مغناطیسی آن
 • رسانندگی گرمایی فاز A1 ابرشاره ی هلیم سه
 • رسانندگی گرمائی هال درابررساناهای موج -d درحالت آمیخته
 • تولید نور غیرکلاسیک از نقطه های کوانتومی
 • تهیه پودرهای نانومتری فریت منگنز-روی با استفاده از روش مکانوشیمیایی
 • قطبش بلورهای مایع فروالکتریک
 • مطالعه ساختار های مغناطیسی در مقیاس نانو متر
 • بررسی رسانش گرمایی نانو لوله های کربنی
 • مقایسه ویژگی های سطح فرمی CeSn3 و LaSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K
 • تاثیر زمان آسیاب بر دمای تشکیل فاز فریت منگنز بس ریز
 • ساخت یک دستگاه الکترون مولتی پلایر و اندازه گیری ضریب بهره ی آن
 • نیروهای بین ذره‌ای ناهمسانگرد در کلوئیدهای غوطه‌ور در بلور مایع نماتیک
 • تهیه پودرهای نانومتری LiMn2O4 و بررسی رسانندگی الکتریکی آنها
 • اثر هارتمن در تونل‌زنی کوانتومی
 • محاسبه ی زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرسانای موج- d
 • تهیه‌ی پودرهای نانومتری فریت باریوم شش گوشی نوع M به روش سل- ژل و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن ها
 • تهیه فریت نیکل- روی نانومتری با استفاده از ترکیب روش متداول سرامیکی و آلیاژسازی مکانیکی
 • تهیه پودرهای نانومتری فریت منیزیم با روش مکانو شیمیایی و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن
 • محاسبه ی ساختار الکترونی و فشار گذار ژرمانیوم در فازهای الماسی، β_tin و شش گوشی ساده
 • تهیه پودرهای نانومتری فریت لیتیوم به روش مکانوشیمیایی و بررسی ویژگیهای مغناطیسی آنها
 • بررسی ویژگی های ساختاری و الکترونی فازهای ژرمانیوم در فشارهای بالا (Cmca, hcp, fcc, bcc, sc)
 • بررسی خواص ساختاری و الکترونی فازهای فشار بالای cd، bct، sh Imma، Cmca، hcp در سیلیسیوم
 • بررسی خواص ساختاری و الکترونی فازهای fcc,BC8,R8 سیلیسیم
 • مطالعه ی خواص مغناطیسی و بین لایه ای نانولایه های Co/Pd دارای ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی با استفاده از پراکندگی پرتو ایکس
 • محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسی خواص الکترونی و ساختاری سطوح مشترک Pb/Si
 • تهیه ی اکسید روی نانومتری به روش مکانوشیمیایی و بررسی ویژگی¬های الکتریکی آن
 • تهیه و بررسی ویژگی¬های مغناطیسی پودرهای نانومتری فریت منگنز-روی به وسیله¬ی فرآیند مکانوشیمیایی و استفاده از مخلوط فریت ¬های منگنز و روی از قبل تهیه شده
 • امکان تشکیل شاره کوانتومی هلیم سه یک بعدی در خلل و فرج نانو
 • بررسی تجربی تأثیر اکسید آلومینیوم نانومتری بر ویژگی¬های ابررسانایی BSCCO
 • ابر‌شارگی در گازهای فرمی با تکانه زاویه‌ای مداری غیرصفر
 • بررسی ساختار بین لایه¬ای و طول همبستگی افقی در نانوچندلایه¬ای¬های مغناطیسی Co/Ru
 • بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب fcc-C60

رشته فیزیک – گرایش هسته ای    

 • مدار همفرودی
 • اندازه‌ گیری‌ شار نوترونی‌ چشمه‌ ۲۴۱Am-Beدر ویزوفلاکس‌ نوترون‌
 • بازسازی تصویر به روشهای سه بعدی در برش نگاری پوزیترونی
 • محاسبه اتلاف انرژی ذرات باردار در اثر عبور از مواد
 • پژوهشی نظری بر میکرومیزرها
 • مدل بوزونی برهمکنشدار هسته
 • بررسی تجربی دمش اپتیکی روبیدیم و راه اندازی دستگاه موجود
 • تولید باریکه یون آرگون مثبت بوسیله تخلیه الکتریکی کورونا
 • هاله‌های‌ نوترونی
 • تعیین نقاط بهینه در طراحی نوترونی قلب راکتور تحقیقاتی آب سنگین صد و پنجاه کیلو واتی برای تولید ایزوتوپ های پرتوزا
 • بررسی هاله های پروتونی
 • بررسی و ساخت یک نمونه لامپ گایگر
 • طراحی و ساخت چشمه یونی هیدروژن
 • واکافت عناصر سمی در رسوب رودخانه زاینده رود به روش فعال سازی نوترونی
 • محاسبه چگالی های گذار تک ذره ای برای ۲۰Ne(0)+به پنج حالت +(۲)با استفاده از کد رایانه ای OXBASH
 • گسیل انرژی از ایزومرهای هسته‌ای منبعی نو برای تولید انرژی
 • بررسی ابرتغییرشکل درهسته ها
 • بررسی ساختار هسته ای ایزوتوپ های سبک فرد ـ فرد نقره
 • بررسی و ساخت یک نمونه لامپ گایگر(۲)
 • شبیه سازی سه بعدی برش نگاری گسیلی پوزیترونی
 • مدل بوزونی – فرمیونی بر هم کنش دار
 • محاسبه عمق – دز در آب برای الکترون‌ها  ۱۰keV- 10MeVتوسط کد رایانه‌ای MCNP
 • بررسی ابرتقارن در هسته‌ها
 • تهیه لایه ZnS(Ag)برای آشکارسازی تابش آلفا
 • محاسبات مونت کارلو به منظور تعیین پارامترهای چیدمان بهینه برای تعیین بور به کمک بیناب پرتو گامای آنی با استفاده از کد MCNP4C
 • بررسی اثرات تابش باریکه الکترون بر پاسخ کالریمتر پلی استایرن در دزهای بالا
 • اندازه گیری غلظت برخی از آلاینده های زاینده رود به روش PGNAA
 • طراحی یک دستگاه PGNAA برای تشخیص عناصر کادمیوم و جیوه در خاک توسط کد MCNP
 • طراحی و ساخت منبع تغذیه هسته ای و پیکره آن

رشته فیزیک –  گرایش اتمی-مولکولی 

 • پژوهش نظری لیزرهای بدون وارونی جمعیت
 • طراحی و ساخت لیزر یونی مس با کندوپاش در محیط تخلیه کاتد توخالی
 • رهیافت تابع-موجی مونت کارلو برای سیستمهای کوانتومی دوترازی
 • بررسی‌ نظری‌ الکترودهای‌ لیزر پیوسته‌ CO2 با برانگیزش‌ RF و توان‌ ۲۰۰ وات‌
 • تداخل سنجی با اتم
 • انتشارگر فاینمن برای چاه پتانسیل کروی
 • بررسی امکان وجود C60 در مواد میان ستاره ای
 • بررسی پتانسیلهای لینارد-ویشرت در استخراج میدانهای الکترومغناطیسی
 • ماتریس پراکندگی در گرانش کوانتومی
 • طراحی و ساخت دستگاه تداخل سنج فابری-پروی روبشی و اندازه گیری پهنای خطوط طیفی منبع سدیم
 • محاسبه توابع پاسخ بسامدی فضایی و انتقال اپتیکی دستگاههای نوری
 • دستگاه لیدار متحرک و مطالعه بیناب نمایی آلاینده های جوی
 • برپایی دستگاه تمام نگاری و به کارگیری آن در مطالعه رشد نمونه های گیاهی
 • بیناب نمایی تبدیل فوریه ای با تجهیزتداخل سنج مایکلسون موجود
 • مطالعه نظری- تجربی یک لیزر Nd:YAG دمیده شده با لیزر نیمرسانای (GaAl)Asو امکان ایجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور KTP
 • برپایی لیزر بخار کلرید مس و دمش محلول رزینه ای توسط آن
 • جنبه های نظری اپتیک تطبیقی و تصویرگیری از درون جو
 • محاسبه آهنگ گسیل خود به خودی یک اتم برانگیخته دوترازی درون یک کاواک دی الکتریک درآشامنده و پاشنده
 • طراحی یک نمونه سیستم اپتیکی زوم برای دستگاههای تصویر بردار حرارتی
 • روش ها و دستگاه های جبران سازی جبهه موج در اپتیک تطبیقی
 • احساسگرهای جبهه موج و روش های آشکارسازی ابیراهیهای دینامیک آن
 • کاربردهای غیر مخابراتی تارهای نوری
 • طراحی و ساخت پالایه چند لایه‌ای تداخلی فلز-دی‌الکتریک در گستره مرئی به روش تراگسیل القایی
 • بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر در ساخت پوشش رسانای شفاف اپتیکی در گستره مرئی
 • کاهش سرعت نور به روش شفافیت الکترومغناطیس القائیده
 • مطالعه تجربی اثر گرمانوری با استفاده از لیزر CO2 پیوسته
 • تعیین تجربی غلظت بور در محلول‌هایی از اسیدبوریک با روش واکافت گامای آنی با فعال‌سازی نوترونی
 • برپایی لیزر رزینه‌ای تقویت‌شده با دمش لیزر نئودیمیوم- یاگ
 • طراحی و ساخت لایه‌های نازک اپتیکی با نمایه ضخامت متغیر برای ساخت آینه‌هایی با بازتابندگی متغیر به منظور تولید مد سوپر گوسی لیزر
 • پراکندگی نور از یک اتم فوق سرد به دام افتاده
 • ساعت های اتمی و بهبود بخشیدن به آن ها با استفاده از تله اندازی اتمی
 • بررسی پارامترهای مؤثر در ساخت پوشش آنتی استاتیک در گستره نور مرئی
 • تولید و مشخصه‌یابی ذرات نانومتری فلزی با روش کندوسوز لیزری
 • طراحی و ساخت شیشه‌های کم -گسیل (Low-E) در گستره فرو سرخ با استفاده از لایه نازک ITO
 • بازسازی نمایه سطح و آشکارسازی دیجیتالی تغییرات نمایه سطح به روش تداخل‌سنجی گرته پیسه‌ای
 • سرعت سنجی دوپلری لیزری شعله‌ها
 • طراحی لیزر هیدرو‍ژنی رامان
 • مطالعه تجربی اثر انحراف گرمانوری با استفاده از لیزر CO2 پیوسته
 • مکانیک کوانتومی یک نانو لوله دو حالته
 • بررسی روشهای حسگری جبهه موج و بازیابی محاسباتی تصاویر تخریب شده توسط اغتشاشات جو
 • کلیدزنی Q لیزر نئودمیوم یاگ با استفاده از جاذب اشباع پذیر
 • بررسی روش های تولید ذرات نانوساختار نیم رسانا گروه II-IV و تولید نانوذرات CdS آلائیده با مس
 • مطالعه‌ی دینامیک کوانتومی سیستم برهمکنشی تک اتم به دام وافتاده و میدان تابشی کوانتیده‌ی درون کاواک
 • طراحی و ساخت پالایه‌ی تداخلی فلز– دی‌الکتریک با پهنای عبور چند نانومتر به روش تراگسیل القایی در گستره‌ی فروسرخ نزدیک با استفاده از سیستم ضخامت‌سنجی اپتیکی
 • مطالعه ی گسیل خودبه خود اتم دوترازی در حضور محیط مادی با ضریب شکست منفی
 • برپایی لیزر جابه جایی رامان با دمش لیزر نئودمیوم – یاگ
 • بیناب نمایی مولکول های بزرگ
 • بهینه سازی توزیع ضخامت لایه¬های نازک نانومتری روی سیگمنت های کروی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه¬ی آن با نتایج تجربی
 • برپایی یک حسگر تار نوری با به کار گیری تداخل سنج فابری – پرو
 • ساخت منبع تغذیه روبشی برای یک لیزر دیودی در طول موج ۷۸۵ نانومتر جهت بیناب نمایی خطوط جذبی روبیدیم درفاز بخار و اندازه گیری پهنای خطوط گذار
 • بررسی تاثیرات اپتیکی واهمدوسی در ساختارهای نانو
 • نظریه کوانتومی برای مدارهای مزوسکوپی
 • حالت¬های درهم¬تنیده و اثرهای غیر کلاسیک تداخل کوانتومی در سامانه¬های دواتمی
 • طرحواره‌های نظری برای جایگزیدگی مکان اتم مبتنی بر آشکارسازی فوتون حاصل از گسیل خود‌به‌خود
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام