سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

شیوه نامه کار دانشجویی در قالب طرح «همیار دانشجو» ابلاغ شد

انتشار 30 آذر 1401

شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا و بهره برداری به دانشگاه ابلاغ شد.

شیوه نامه کار دانشجویی در قالب طرح «همیار دانشجو» ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه همیار دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با تصویب محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری برای اجرا و بهره برداری به رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و بخش‌های وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شد.

متن کامل این شیوه نامه به شرح زیراست:

به منظور ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان و بهره گیری پاره وقت از توانمندی دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ایجاد زمینه تجربه اندوزی و مهارت آموزی به صورت افتخاری توسط دانشجویان در دانشگاه‌ها این شیوه نامه تدوین می‌گردد.

ماده 1- تعارف:

1-1- مؤسسه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقل تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1-2- سازمان: سازمان امور دانشجویان

1-3- میانگین: معدل کل نمران واخدهای گذارنده دانشجو

1-4- همیار: دانشجوی کمک کننده در انجام فعالیت‌ها در مؤسسه به تشخیص معاون دانشجویی مؤسسه

ماده 2- اهداف:

ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان

بهره‌گیری از توان و همیاری دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، فناوری (واحدهای فناوری، مراکز رشد، پارک‌های علمی و فناوری) و رفاهی مؤسسه.

ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های تخصصی و فنی در زمینه تحصیل خود.

ایجاد زمینه‌های کسب تجربه برای دانشجویان در حین تحصیل

فراهم نمودن فرصت برای کسب درآمد توسط دانشجویان در حین تحصیل

حمایت از دانشجویان مستعد، نمونه و ممتاز

کمک به اقتصاد خانوار دانشجویان متأهل در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

ماده 3- شرایط لازم برای استفاده از همیار دانشجو:

3-1- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای.

تبصره: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی) شرط گذراندن یک نیمسال لازم نیست.

3-2- اعلام نیاز واحدهای مختلف مؤسسه با توجه به شرح وظایف محوله.

3-3- تشخیص واحد درخواست کننده مبنی بر کارایی دانشجو برای همیاری با واحد مربوطه.

داشتن صلاحیت‌های انضباطی (نداشتن سابقه محکومیت انضباطی در مقطع فعلی و مقاطع قبلی) و آموزشی (نداشتن دو نیمسال مشروطی متوالی یا غیر متوالی در زمان ارائه درخواست).

حداقل میانگین نمران درسی دانشجویان متقاضی همیار دانشجو در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 14 و مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری حرفه‌ای و تخصصی 15.

تبصره: دانشجویان نمونه، ممتاز، متأهل و متأهل دارای فرزند، دانشجویان تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت همکاری در قالب همیار دانشجو از اولویت برخورد هستند.

تبصره 2: مبلغ همیاری دانشجویان متأهل 1/5 برابر رقم پایه در نظر گرفته شده و ازای هر ساعت فعالیت در هر مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد.

تبصره 3: دانشجویان بین المللی متولد جمهوری اسلامی ایران هستند یا یکی از والدین آنها ایرانی است نیز می‌توانند به عنوان همیار دانشجو به کا ر گرفته شوند سایر دانشجویان بین المللی در صورت تأیید معاونت بین الملل دانشگاه می‌توانند به عنوان همیار دانشجو فعالیت

کنند. 3-6- به منظور یکپارچه سازی فرایند درخواست متقاضیان همیار دانشجویی و نظارت سازمان امور دانشجویان بر این فرایند در سامانه سجاد، سامانه همیار دانشجو راه اندازی خواهد شد. این سامانه در طول سال تحصیلی فعال خواهد بود و پس از ثبت نام متقاضیان همیار دانشجویی، مؤسسات موظفند با رعایت ضوابط و اولویت‌های اعلام شده در این زمینه شیوه نامه از بین متقاضیان تعداد مورد نیاز همیار دانشجویی را انتخاب و به واحدهای مورد نظر معرفی کنند.

ماده 4: معاونت دانشجویی هر مؤسسه مسئول توزیع و پایش فعالیت‌های همیاران دانشجو بوده و وظایف ذیل را عهده دار است:

1-4- بررسی شرایط متقاضیان و توزیع مناسب همیار دانشجو در واحدهای مختلف مؤسسه و براساس اعلام نیاز واحدهد

2-4 -نظارت و کنترل وضعیت آموزشی و انضباطی دانشجویان بهره مند از این شیوه نامه به منظور جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روند تحصیلی آنان

3-4 نظارت مستمر و دوره‌ای بر روند فعالیت همیازی دانشجویان

4-4 حق الزحمه همیار دانشجو حداکثر تا یک ماه پس از وصول گزارش تائید حسن انجام همیاری دررهر نیمسال، از محل اعتبارات مؤسسه مربوطه برحسب مقطع تحصیلی، نوع سابقه و کیفیت ارائه شده به ترتیب مقاطع تحصیلی به ازای هر ساعت فعالیت به شرخ زیر قابل پرداخت است:

دانشجویان دکتری تخصصی 250 هزار ریال، دانشجویان دکتری حرفه‌ای و کارشناسی ارشد 200 هزار ریال، دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 180 هزار ریال و دانشجویان کاردانی 150 هزار ریال.

تبصره: این مبلغ برای سال 1401 تعیین شده و پس از آن بر مبنای میانگین درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال مبالغ مورد نظر با نظر هیأت امنای دانشگاه تعیین خواهد شد.

ماده 5- سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو 100 ساعت در هر ماه است که با نظر معاون دانشجویی مؤسسه یا هماهنگی با مسؤول مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 6- صرف نظر از مقطع تحصیلی، حق همیاری دانشجویانی که با میانگین نمرات درسی بیش از 16 در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و بیش از 17 در رشته‌های کشاورزی، علوم انسانی و هنر به کار اشتغال دارند، با تصویب هیأت امنای مؤسسه به میزان 20 درصد حق همیاری مندرج در ماده 4 افزایش می‌یابد.

تبصره 1: ملاک عمل در این ماده میانگین نیمسال قبل از شروع به همیار دانشجو است.

تبصره 2: دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد ناپیوسته پس از گذراندن یک نیمسال از این ماده بهره مند خواهند شد.

ماده 7- تاریخ شروع و خاتمه ارائه همیاری دانشجو ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.

تبصره 1: استفاده از دانشجویان برای همیاری دانشجویی در تابستان با نظر معاون دانشجویی مؤسسه بلامانع است.

تبصره 2: دانشجو پس از دانش آموختگی نمی‌تواند به عنوان همیار دانشجو در واحدهای مؤسسه مشغول فعالیت باشد.

ماده 8- در صورت عدم رضایت و رفع نیاز واحد مربوطه، پس از ارائه گزارش به معاون دانشجویی مؤسسه از سوی واحد مربوطه همکاری با همیار دانشجو خاتمه داده خواهد شد.

ماده 9- دانشجویانی که اشتغال دیگری ندارند، در شرایط مساوی بر اساس نظر معاون دانشجویی نسبت به دانشجویانی که خارج از مؤسسه محل تحصیل مشغول به مار هستند در اولویت می‌باشند.

ماه 10- درباره کلیه دانشجویانی که از طریق همیار دانشجو در مؤسسه خدماتی را ارائه می‌نمایند، این همکاری و همیاری اختیاری بوده و تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و به هیچ وجه مؤسسه تعهدی در قبال بکارگیری آنان نداشته و ندارد.

ماده 11- دانشجو به طور همزمان نمی‌تواند در دو واحد به عنوان همیار مشغول به فعالیت باشد و در صورت رؤیت مؤسسه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پرداخت کار دانشجویی واحد دوم ندارد.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام