سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش
دانلود / وبلاگ / سوالات تست هوش / سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

انتشار : 1 اسفند 1397
مطالعه : 11 دقیقه

در انتهای دفترچه سوالات همه آزمون های استخدامی یک بخش به سوالات تست هوش اختصاص میگیرد که پاسخگویی به این سوالات در ازمون های استخدامی امتیاز ویژه ای دارد.

سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی

برای پاسخگویی به سوالات آزمون های استخدامی میبایست با طرز سولاات و شیوه پاسخ دهی به آنها آشنا شوید در این بخش کارشناسان موسسه سینا نمونه سوالات تست هوش بسیاری از ازمون های استخدامی را برای شما گرد آوری کرده اند شما میتوایند این سوالات را از این بخش مطالعه فرمایید.

سوال 1- از سري منابع، جزوه ها و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: طامع، یعنی:

1) آزمند

2) خوش شانس

3) محتاج

4) مطمئن

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: سعادت، یعنی:

1) نیک انجام

2) نیک بختی

3) نیک بینی

4) نیک فرجام

پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 3- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟

1) قاضی و مغضوب

2) سائل و مسئول

3) قاصد و مقصود

4) حاصل و محصول

پاسخ تست 3 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 4- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟

1) جاذب و مجذوب

2) فاصل و معزول

3) قادر و مقدور

4) ناقل و منقول

پاسخ تست 4 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 5- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمات زیر در ردیف سه کلمه «کنف - کتان - نی» قرار دارند؟

1) بوریا

2) پنبه

3) پشم

4) ابریشم

پاسخ تست 5 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 6- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام یک از کلمه های زیر در ردیف سه کلمه «فلفل - زردچوبه - هل» قرار دارند؟

1) اسپند

2) کندر

3) دارچین

4) عود

پاسخ تست 6 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 7- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: ده صندوق پرتقال کیلویی 100 ریال داریم که وزن هر صندوق پر 30 کیلو و وزن هر صندوق خالی 3 کیلو است. بهای پرتقال خالص چند تومان است؟

1) 2700

2) 2970

3) 3000

4) 2030

پاسخ تست 7 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 8- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: اگر بخواهیم از یک میله 90 سانتی متری 7 تکه 10 سانتی متری ببریم، چند برش لازم است؟

1) 6

2) 7

3) 8

4) 9

پاسخ تست 8 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 9- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: حاصل جمع کدام عدد با تصویرش در آینه، عدد فرد خواهد بود؟

1) 15

2) 17

3) 18

4) 71

پاسخ تست 9 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 10- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: ؟، 97، 34، 13، 6

1) 98

2) 106

3) 195

4) 286

پاسخ تست 10 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 11- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام دو کلمه متضاد هستند؟

1) آمال، امانی

2) فطانت، کیاست

3) مخدوم، رهی

4) غزارت، وفور

پاسخ تست 11 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 12- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: مترادف کلمه «تندرستی» را مشخص کنید؟

1) سلامتی

2) سلامت

3) صحت

4) نیرومندی

پاسخ تست 12 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

سوال 13- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: معنای کدام کلمه نادرست است؟

1) منحط= پست

2) تطویل= درازگویی

3) تدلیس = ضایع کردن

4) تفنن = سرگرمی و به کارهای گوناگون پرداختن

پاسخ تست 13 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 14- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: «ابن الوقت» یعنی:

1) منافق

2) چاپلوس

3) وقت گذران

4) آن که هر دم به رنگی درآید.

پاسخ تست 14 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 15- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: رابطه چوب با منبت کاری، مثل:

1) سنگ است با مجسمه

2) کاغذ است با نقاشی

3) گچ است با گچ بری

4) نقشه است با طراحی

پاسخ تست 15 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 16- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کشاورزی به مزرعه، مثل دامپروری است به:

1) دام

2) دامداری

3) زراعت

4) مرتع

پاسخ تست 16 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «4»

سوال 17- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: متحرکی که به طرف جنوب در حرکت بوده سه مرتبه هر بار به اندازه 90 درجه مسیر خود را به سمت راست تغییر داده است. جهت حرکت به کدام سمت است؟

1) جنوب

2) شمال

3) مشرق

4) مغرب

پاسخ تست 17 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 18- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت ............... به تیغ، مثل فرو رفتن است به ...................

1) برندگی 0 تیز

2) برندگی 0 میخ

3) شمشیر 0 دست

4) نیزه 0 کار

پاسخ تست 18 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «2»

سوال 19- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت .................. به متواضع، مثل عصبانی است به ....................

1) خجالتی 0 آرام

2) خودخواه 0 خودپسند

3) متکبر 0 خونسرد

4) ملایم 0 خونسرد

پاسخ تست 19 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

سوال 20- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: نسبت ............. به بی باکی، مثل بزدلی است به ...................

1) خشونت 0 خشم

2) زرنگی 0 خشونت

3) شجاعت 0 ترسویی

4) محبت 0 دلهره

پاسخ تست 20 از مجموعه جزوات، نمونه سوال ها و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «3»

١- کدامیک‌ از کلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟ 
١ مباحثه‌  
٢ مجادله‌  
٣ منازعه‌  
۴ محاوره‌
 
٢- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد؟ 
١ نوشتن‌  
٢ نشستن‌  
٣ گفتن‌  
۴ شستن‌ 

 
٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌:  
١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌  
٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌ 
٣ دیرک‌ است‌ با چادر  
۴ بدن‌ است‌ با پا 

 
۴- 8 نفر کارگر، کاری‌ را در مدت‌ 20 روز تمام‌ می‌کنند، دو نفر کارگر به‌ این‌ عده‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ کار چند روز زودتر به‌ پایان‌ می‌رسد ؟ 
١ 16 روز 
٢ 4 روز  
٣ 5 روز 
۴ 2 روز

 
۵- کدام‌ کلمه‌ با سه‌ کلمه‌ دیگر هیچگونه‌ مناسبتی‌ ندارد؟ 
١ قندان‌  
٢ خندان‌  
٣ گلدان‌  
۴ نمکدان‌ 

 
۶- جسم‌  A  روی‌ آب‌ شناور است‌. اما مجموعة‌ دو جسم‌  A  و  B  در آب‌ غوطه‌ ور می‌شود. در این‌ صورت‌ جسم‌   B  به‌ تنهایی‌ در آب‌:  
١ معلق‌ می‌ماند  
٢ فرو می‌رود  
٣ شناور می‌ماند  
۴ نمی‌ماند 


٧- رابطة‌ پینه‌ دوز با کفش‌ مثل‌ رابطة‌:  
١ صحاف‌ است‌ با کتاب‌  
٢ پزشک‌ است‌ با دارو  
٣ کفاش‌ است‌ با چرم‌  
۴ راننده‌ است‌ با ماشین‌ 

 
٨- کدام‌ نوع‌ از وابستگی‌ اقتصادی‌ می‌تواند اثرات‌ مثبت‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ وابسته‌ داشته‌ باشد؟ 
١ یک‌ جانبه‌ 
٢ صنعتی‌ 
٣ مواد اولیه‌  
۴ متقابل‌

 
٩- عرض‌ مستطیلی‌ 6 متر و مساحت‌ آن‌ از نظر عددی‌، 210 واحد زیادتر از طول‌ می‌باشد طول‌ مستطیل‌ کدام‌ است‌ ؟ 
١ 30 متر  
٢ 35 متر  
٣ 42 متر  
۴ هیچکدام‌ 


١٠- لباس‌ به‌ کمد، مثل‌ ... است‌ به‌ .....  
١ پا - قالی‌  
٢ بازیگر - سناریو  
٣ جوهر - قلم‌  
۴ واکس‌ - کفش‌ 

 
١١-  اگر  n 5= r  باشد، چندیک‌ دهم‌  r  برابر با نصف‌  n است‌ ؟ 
١ 1 
٢ 2 
٣ 3 
۴ 5

 
١٢- 30% کارمندان‌ یک‌ اداره‌ اهل‌ استان‌ فارس‌ و 10% شیرازی‌ می‌باشند. چند درصد از کارمندان‌ شیرازی‌ اند ؟ 
١ 10% 
٢ 30% 
٣ 20%  
۴ 3%


١٣- اگر دریک‌ استوانه‌، شعاع‌ مساحت‌ قاعده‌ و ارتفاع‌ را به‌ ترتیب‌ با  h,A,R  نشان‌ دهیم‌ با ثابت‌ ماندن‌ حجم‌، نصف‌ شدن‌ شعاع‌ ( R ) آنگاه‌:  
١ h,A  دو برابر می‌شوند  
٢  A  نصف‌ و  h   چهار برابر می‌شود  
٣ A  نصف‌ و  h   دو برابر می‌شود  
۴  A  یک‌ چهارم‌ و  h   چهار برابر می‌شود 


١۴- مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر کدام‌ است‌ ؟ 
١ 23 
٢ 11/5 
٣ 12 
۴ 11

 
١۵- آشکارا به‌ پنهانی‌ مثل‌ ....... به‌ ....... می‌باشد.  
١ رمزآلود - کارآگاه‌  
٢ تفنگ‌ - ماسک‌  
٣ سرراست‌ - پیچ‌ در پیچ‌  
۴ شهره‌ - کمیاب‌ 

 
١۶- اولین‌ کسی‌ که‌ در دوره‌ ناصری‌ افکار و عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود را بدون‌ پروا ابراز کرد و ملل‌ اسلامی‌ را از مطامع‌ سیاسی‌ و استعماری‌ دول‌ اروپا آگاه‌ کرد که‌ بود؟ 
١ سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌ 
٢ شیخ‌احمدروحی‌ 
٣ میرزاآقاخان‌کرمانی‌ 
۴ میرزاتقی‌خان‌امیرکبیر

 
١٧-زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌:  
١ ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌

٢ اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌  
٣ ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش 
۴ پلیس‌ است‌ به‌ کارگاه‌ 


١٨- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟
 ? و21و7و6و2و1 
١ 22 
٢ 63 
٣ 35 
۴ 42

 
١٩- لباس‌ به‌ کمد مثل‌ ..... است‌ به‌ ....... 
١ پا - قالی‌  
٢ بازیگر - سناریو  
٣ جوهر - قلم‌  
۴ واکس‌ - کفش‌

 
٢٠- اگر  2n +3P=n  یک‌ عدد زوج‌ باشد، دراین‌ صورت‌:  
١ حتماً  n  فرد است‌  
٢ حتماً  n  زوج‌ است‌  
٣ n  فرد یا زوج‌ است‌  
۴ 2n  زوج‌ و  3n  فرد است‌ 

 
٢١- رابطه‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطه‌:  
١ تیرآهن‌ با سیمان‌  
٢  درخت‌ است‌ با ریشه‌  
٣ دیرک‌ است‌ با چادر  
۴ بدن‌ است‌ با پا 

 
٢٢-  آن‌ که‌ در قضاوت‌ خویش‌ هرگز جانبداری‌ نکند:  
١ دانا  
٢ مؤمن‌  
٣ سختگیر  
۴ بی‌ نظر 

 
٢٣-  آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌ مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟ 
١ نیشابور 
٢ قونیه‌  
٣ تبریز  
۴ هرات‌ 

 
٢۴- در تساوی‌ 9+ ؟+ 9000 = 5 + 9784 کدام‌ یک‌ از اعداد زیر را باید درجای‌؟ قرارداد. 
١ 784 
٢ 78 
٣ 775 
۴ 780

 
٢۵- آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟ 
١ نیشابور 
٢ قونیه‌ 
٣ تبریز 
۴ هرات‌

 
٢۶- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌.  
١ 1980 
٢ 2000 
٣ 1920 
۴ 1960

 
٢٧- کدامیک‌ از اسم‌های‌ زیر از ترکیب‌ دو اسم‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌ ؟ 
١ کاهگل‌  
٢ شهرستان‌  
٣ سنگلاخ‌  
۴ چهلچشمه‌ 

 
٢٨-  نجاری‌ روزی‌ یک‌ صندلی‌ و شاگردش‌ درسه‌ روز یک‌ صندلی‌ می‌سازد اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ کار کنند 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند؟ 
١ 12 
٢ 9 
٣ 8 
۴ 6

 
٢٩- چند درصد 45000 برابر با 4/5 است‌ ؟ 
١ 0/01 
٢ 0/001 
٣ 0/0001 
۴ 0/00001


٣٠- کدامیک‌ از عددهای‌ زیر مربع‌ کامل‌ نمی‌باشد. 
١ 0/16 
٢ 1/6 
٣ 16  
۴ 1600 

 
٣١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟ 
١ بارور  
٢ باردار  
٣ عقیم‌  
۴ نازا 

 
٣٢-  اگر امروز جمعه‌ 7 تیر باشد، اول‌ مهر چه‌ روزی‌ است‌ ؟ 
١ شنبه‌  
٢ یکشنبه‌  
٣ دوشنبه‌  
۴ سه‌ شنبه‌ 

 
٣٣- رابطه‌ کربن‌ با الماس‌ مثل‌ رابطه‌: 
١ شبه‌ فلز است‌ با فلز 
٢ شیشه‌ است‌ با بلور 
٣ طلا است‌ با پلاتین‌  
۴  تیره‌ است‌ با شفاف‌

 
٣۴- کدام‌ مورد از احکام‌ ثانویه‌ است‌ ؟ 
١ آزادی‌ تجارت‌  
٢ فروش‌ مال‌ خود به‌ هر قیمتی‌  
٣ منع‌ خرید و فروش‌ سلاح‌ 
۴ وضع‌مالیات‌ زکوة‌ بر گوسفندان‌

 
٣۵-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟ 
١ 6 
٢ 8 
٣ 7 
۴ 5

 
٣۶- عنوان‌ دکتر ،مهندس‌ و سرهنگ‌ را به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ در جلو اسم‌ یک‌ نفر قرار دارد ؟ 
١ 3 
٢ 4 
٣ 2 
۴ 6

 
٣٧- تعداد عددهای‌ زوج‌ واقع‌ بین‌ 37  تا 95 برابر است‌ با:  
١ 29 
٢ 28 
٣ 30 
۴ 31


٣٨- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر متفاوت‌ است‌ ؟ 
١ حد  
٢ سد  
٣ جد  
۴ بد

 
٣٩-  برای‌ بررسی‌ منطقی‌ یک‌ مکتب‌، ابتدا چه‌ امری‌ بایستی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد ؟ 
١ ایدئولوژی‌  
٢ مبدأ هستی‌  
٣ تکلیف‌  
۴ مکتب‌شناسی‌ 


۴٠- چراغ‌  A  هر 5 دقیقه‌ و چراغ‌  B  هر 4 دقیقه‌ یک‌ بار روشن‌ می‌شود. اگر هر دو چراغ‌ را در یک‌ لحظه‌ معین‌ با هم‌ روشن‌ کنیم‌، چند دقیقه‌ بعد مجدداً با هم‌ روشن‌ خواهند شد ؟ 
١ 48 
٢ 20 
٣ 5 
۴ 4


۴١- مجموع‌ چهار عدد 3 رقمی‌ برابر 464 می‌باشد. بزرگترین‌ این‌ اعداد کدامست‌ ؟ 
١ 164 
٢ 264 
٣ 146 
۴ 116


۴٢- چند درصد اعداد از یک‌ تا صد بر 4 قابل‌ قسمت‌ است‌ ؟ 
١ 25% 
٢ 55% 
٣ 50% 
۴ 75%

 
۴٣- متوسط‌ 6 عدد برابر 8/5 است‌. وقتی‌ یکی‌ از اعداد را کنار بگذاریم‌، متوسط‌ اعداد باقیمانده‌ 7/2 می‌شود. عدد کنار گذاشته‌ شده‌ کدامست‌ ؟ 
١ 7/8 
٢ 9/8 
٣ 15 
۴ 4/12

 
۴۴- در یک‌ کیسه‌، سه‌ رنگ‌ مهره‌ وجود دارد حداقل‌ چند مهره‌ از کیسه‌ بیرون‌ بیاوریم‌ تا حتماً دو مهره‌ یک‌ رنگ‌ داشته‌ باشیم‌ ؟ 
١ 3 
٢ 4 
٣ 6 
۴ امکان‌ ندارد 

 
۴۵- با درنظر گرفتن‌ یک‌ ترتیب‌ خاص‌ یکی‌ از عددهای‌ مجموعه‌ زیر غلط‌ است‌. به‌ جای‌ آن‌، کدام‌ عدد را باید گذاشت‌ ؟
 ...8و8و7و8و7و6و7و6و5 
١ 7 
٢ 9 
٣ 6 
۴ 5

 
۴۶- رقم‌ یکان‌ عدد  5 (237) کدامست‌ ؟ 
١ 3 
٢ 1 
٣ 7 
۴ 9 

 
۴٧-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟ 
١ 6 
٢ 8 
٣ 7 
۴ 5


۴٨- در یک‌ بررسی‌ آماری‌ که‌ از یک‌ شهر آمده‌ است‌ 65 درصد از مردم‌ این‌ شهر از تماشای‌ تلویزیون‌ و 40 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و 25 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و دیدن‌ تلویزیون‌ از خبرها آگاه‌ می‌شوند. چند درصد مردم‌ این‌ شهر از خبرها از طریق‌ تلویزیون‌ و روزنامه‌ آگاه‌ نمی‌شوند؟ 
١ 20 
٢ 15 
٣ 5 
۴ صفر 

 
۴٩- چند عدد بین‌ 100 و 300 وجود دارد که‌ با رقم‌ 2 شروع‌ و یا به‌ آن‌ ختم‌ می‌شود ؟ 
١ 20 
٢ 110 
٣ 100 
۴ 150

 
۵٠- میانگین‌ اعداد 8 و4 و2 و3 و2 و1 و1 کدام‌ است‌ ؟ 
١ 2 
٢ 4/2 
٣ 3 
۴ 6/3

 لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سلام کاش سوالات بیشتری بذارید و اینکه جوای خیلی سوالها نیست در کل خیلی خوب بود ممنون از زحمتهایی که کشیدین
باسلام وعرض ادب دوست عزیز چشم حتما درخواستتان در اسرع وقت بررسی واقدام خواهدشد. باتشکرازحسن توجه شما به موسسه سینا
3 ماه پیش
بازدیدکننده

لیلا
سلام کاش سوالات بیشتری بذارید و اینکه جوای خیلی سوالها نیست در کل خیلی خوب بود ممنون از زحمتهایی که کشیدین
3 ماه پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سلام كاش با پاسخ تشريحي بود اينطوري كه فايده نداره
باسلام وعرض ادب دوست عزیز چشم حتما برای درخواست جنابعالی هم اقدام میکنیم. باتشکر
11 ماه پیش
بازدیدکننده

اوربيت
سلام كاش با پاسخ تشريحي بود اينطوري كه فايده نداره
11 ماه پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
خوب بود
باسلام وعرض ادب خیلی متشکریم ازحسن توجه شما به موسسه سینا
1 سال پیش
بازدیدکننده

بنده خدا
خوب بود
1 سال پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
خسته نباشید با این سوالاتون واقعا عالین اگر فقط میشد سوالاهایی مثل شمع اطلاعاتی هم بزارید که دیگه خیلی خوب میشد
باسلام وقت بخیر احتراما درخواستتان حتما بررسی واجرا خواهدشد. باتشکرازحسن توجهتان به موسسه سینا
2 سال پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
پاسخ سوال 13گزینه سه است تدلیس بمعنای عیب پوشی است
باسللام وعرض ادب سپاس ازپاسخگویی ودقتتان. باتشکر
2 سال پیش
بازدیدکننده

Ali
خسته نباشید با این سوالاتون واقعا عالین اگر فقط میشد سوالاهایی مثل شمع اطلاعاتی هم بزارید که دیگه خیلی خوب میشد
2 سال پیش
بازدیدکننده

مرضیه
پاسخ سوال 13گزینه سه است تدلیس بمعنای عیب پوشی است
2 سال پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سوال 14 ابن الوقت ینی کسی ک رنگ عوض میکند گزینه اشتباه رو نوشتید.
باسلام وعر ض ادب خیلی ممنون از دقت بالای شما. باتشکر
2 سال پیش
بازدیدکننده

7
سوال 14 ابن الوقت ینی کسی ک رنگ عوض میکند گزینه اشتباه رو نوشتید.
2 سال پیش
بازدیدکننده

هادی حیدری
سلام...آیا سوالات هوش رفرنس و منبع خاصی دارند؟ممنون میشم اطلاع رسانی کنید....با تشکر
2 سال پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
چرا نصف سوال ها بدون جواب است؟؟؟؟؟
باسلام وعرض ادب ابتدا بابت اطلاع رسانی کمال تشکر را داریم ودرخواستتان در اسرع وقت بررسی واصلاح خواهد شد. باسپاس
2 سال پیش
بازدیدکننده

Zzzz
چرا نصف سوال ها بدون جواب است؟؟؟؟؟
2 سال پیش
مطالب منتخب سردبیر
مطالب پیشنهاد شده
مطالب محبوب
مطالب ویژه
جدیدترین مطالب

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام