سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش
اخبار / نظام مهندسی / چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

انتشار : 10 مهر 1397
مطالعه : 13 دقیقه

شرایط لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی طبق مصوبات كميسيون ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان می باشد که در این بخش قرار اده شده است.

چه رشته و مدارکی مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی هستند؟

مصوبات كميسيون ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

۱. به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و مرتبط با مهندسي در يكي از رشته‌هاي ساختمان مطابق جدول كد رشته‌ها (پيوست ۱)، پروانه اشتغال بكار تعلق مي‌گيرد. براي ديگر فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط نيز براساس نظر كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، وضعيت صدور و يا تمديد پروانه اشتغال بكار آنها مشخص خواهد شد.

۲. مدارك لازم جهت طرح و بررسي در كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، مطابق پيوست (۲) مي‌باشد.

۳. دانش آموختگان رشته‌هاي اصلي اعم از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي كه مدارك تحصيلي آنها مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و ميانگين كل نمرات آنها كمتر از ۱۲ باشد. در صورتيكه عنوان معادل در مدرك تحصيلي ايشان قيد نشده باشد مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي دريافت نمايند.

۴. فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم‌ارزي رشته‌هاي جهت تطبيق با رشته‌ها اصلي مهندسي و صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي (و مرتبط با مهندسي) عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي و معماري مطابق پيوست‌هاي ۳، ۴، ۵ و ۶ تعيين گرديده است.

۵. كليه متقاضياني كه واحدهاي درسي را مطابق جداول مربوط به آن گذرانيده‌اند، مي‌توانند با ارائه ريز نمرات تأييد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل خود به دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل، درخواست صدور يا تمديد پروانه اشتغال بكار مهندسي نمايند و در صورت وجود كسر واحد مي‌توانند فقط پس از بررسي در كميسيون هم‌ارزي رشته‌‌ها و كسب نظر موافق كميسيون مذكور، جهت گذرانيدن كسر واحدها در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر براي حداكثر ۴ درس معادل ۱۰ واحد اقدام نمايند.

بديهي است براي اشخاصي كه بدون كسب نظر موافق كميسيون مبادرت به گذرانيدن كسري واحدها نمايند، هيچ‌گونه حقي ايجاد نخواهد شد.

۶. جهت معرفي كسري واحدها توسط كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، معدل كل تحصيلي براي دانشگاه‌هاي دولتي حداقل ۱۴ و براي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي حداقل ۱۵ الزامي مي‌باشد.

۷. به فارغ‌التحصيلان رشته دبيري فني عمران در سالهاي ۷۱-۶۹ از دانشگاه اميركبير به استناد صورتجلسه مورخ۱/۱۰/۷۷ و فارغ‌التحصيلان رشته مذكور از دانشگاه‌هاي شهيد رجايي و مازندران به استناد صورتجلسه مورخ۲۳/۱۲/۷۷براي تمديد، صدور و ارتقاء، پروانه اشتغال بكار مهندسي اصلي با كد ۳۰۰ تعلق مي‌گيرد.

۸. به فارغ‌التحصيلان يكي از رشته‌هاي اصلي ساختمان (داخل كشور) كه طي دوره‌هاي آزاد آموزش عالي (غيررسمي) كه به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و در اسفند سال ۱۳۷۰ به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديده و كلمه معادل در گواهينامه اين فارغ‌التحصيلان قيد شده است، پروانه اشتغال بكار مهندسي (اصلي) در رشته مربوط به آن تعلق مي‌گيرد.

- به اشخاصي كه تاريخ فارغ‌التحصيلي ايشان قبل از اسفند ماه ۱۳۷۰ باشد پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي در رشته مربوطه تعلق مي‌گيرد.

- چنانچه معدل كل آنها زير ۱۲ باشد، فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط تعلق مي‌گيرد.

۹. دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته در رشته‌هاي مرتبط با تأسيسات برقي و يا مكانيكي، امكان گذرانيدن كسري واحدها را نخواهند داشت.

۱۰. ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص حقيقي پايه سه و دو به پايه يك كه داراي ۱۲ سال سابقه كار حرفه‌اي پس از فراغت از تحصيل بوده و دوره‌هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه مذكور را گذرانيده‌اند بلامانع مي‌باشد. بديهي است دارندگان پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه سه با داشتن ۷سال سابقه كار حرفه‌اي پس از فراغت از تحصيل و گذرانيدن دوره‌هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه مي‌توانند نسبت به ارتقاء پايه دو اقدام نمايند.

۱۱. مهندساني كه قبل از اخذ مدرك كارشناسي داراي سابقه كار با مدرك كارداني باشند، در صورتي‌كه داراي مدرك تحصيلي كارداني معماري و كارشناسي عمران (يا بالعكس) باشد، سابقه كار كارداني براي دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي فقط براي تعيين حدود صلاحيت نظارت به ازاء هر پنج سال، يك سال و حداكثر ده سال مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

۱۲. كليه فارغ‌التحصيلان كارشناسي رشته مهندسي علمي- كاربردي عمران- تأسيسات آبي (يا ساختمان‌هاي آبي) از دانشگاه شهيد عباسپور در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران (با كد ۳۲۰) دريافت نمايند.

۱۳. به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي علمي-كاربردي عمران- آب و فاضلاب و علمي- كاربردي عمران- سد و شبكه از دانشگاه شهيد عباسپور پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

۱۴. به فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ناپيوسته عمران-عمران (بورسيه جهاد سازندگي) از دانشگاه صنعتي اميركبير با ارزشيابي معادل كارشناسي عمران، پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با كد (۳۸۰) تعلق مي‌گيرد.

۱۵. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران- راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت فقط نظارت در پايه ۳، تعلق مي‌گيرد.

۱۶. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران – آب با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه و يا عمران – زلزله پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران با كد اصلي (۳۰۰) تعلق مي‌گيرد.

۱۷.به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه‌هاي هيدروليكي (مهندسي عمران- آب) كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي آّبياري باشند، پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با عمران تعلق نمي‌گيرد.

۱۸. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي عمران روستايي فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران تعلق مي‌گيرد.

۱۹. متقاضيان دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي رشته عمران آب كه فارغ‌التحصيل قبل از سال ۷۶مي‌باشند، در صورت گذرانيدن درس زلزله (۳ واحد) مي‌توانند كد اصلي دريافت نمايند.

۲۰. به فارغ‌التحصيلان رشته علمي كاربردي ساختمان فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران (با كد ۳۸۰) تعلق مي‌گيرد و همچنين در صورت گذرانيدن دروس تخصصي پروانه محاسبات به آنها تعلق نمي‌گيرد.

۲۱. به دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي مهندسي آب و فاضلاب و يا سد و شبكه با مدرك كارشناسي ارشد سازه يا زلزله، پايه سه نظارت تعلق مي‌گيرد.

۲۲. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي ساختمان پروانه مرتبط با مهندسي عمران (با كد ۳۸۰) تعلق مي‌گيرد.

۲۳. فارغ‌التحصيلان مهندسي خط و سازه‌هاي ريلي از دانشكده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ايران مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت نظارت پايه سه بدون امكان ارتقاء دريافت نمايند.

۲۴. فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد محيط زيست نمي‌توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي دريافت صلاحيت نظارت يا محاسبه استفاده نمايند.

۲۵. فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد سازه‌هاي دريايي نمي‌توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي صدور و يا ارتقاء استفاده نمايند.

۲۶. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك-مكانيك ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان با كد (۴۱۰) تعلق مي‌گيرد.

۲۷. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- كشتي سازي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

۲۸. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- نيروگاه پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

۲۹. به فارغ‌التحصيلان رشته مكانيك- ساخت و توليد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

۳۰. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي شيمي- طراحي فرآيندها، پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

۳۱. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات تهويه و تبريد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد ۴۰۰) تعلق نمي‌گيرد.

۳۲. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد ۴۱۰) تعلق مي‌گيرد.

۳۳. به فارغ‌التحصيلان رشته كارشناسي مهندسي جريه راه‌آهن پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد ۴۱۰) تعلق مي‌گيرد.

۳۴. به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي «برق و الكترونيك» از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۰۰) و به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي (برق- الكترونيك) پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۳۰) تعلق مي‌گيرد.

۳۵. فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي شبكه‌هاي انتقال و توزيع و يا مهندسي علمي- كاربردي شبكه‌هاي انتقال و توزيع در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۰۰) دريافت نمايند.

۳۶. به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و ابزار دقيق و مهندسي تكنولوژي كنترل و ابزار دقيق پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۱۰) تعلق مي‌گيرد.

۳۷. فارغ‌التحصيلان مهندسي كاربردي برق- قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأييد مدارك تحصيلي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد ۵۰۰) دريافت نمايند.

۳۸. به فارغ‌التحصيلان رشته علمي – كاربردي معماري از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري با كد (۱۰۰) تعلق مي‌گيرد.

۳۹. به فارغ‌التحصيلان رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، پروانه اشتغال بكار شهرسازي و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

پيوست 1: كد رشته‌ها، نوع پروانه اشتغال بكار (اصلي- مرتبط) براساس عنوان مدارك تحصيلي دانشگاهي (كارشناسي- كارشناسي ارشد- دكتري)

كد، نوع پروانه و مدرك دانشگاهي
رشته مهندسي

كد پروانه

نوع پروانه

عناوين مدرك تحصيلي دانشگاهي
مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اصلي

مرتبط

عمران

۳۰۰

*

 

عمران، سازه، ساختمان، راه و ساختمان، سيويل، ساختمان‌سازي (مهندسي عملي، فارغ‌التحصيلان بعد از بهمن ماه۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي)

۳۱۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- دبيري فني

۳۲۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- عمران آب

۳۳۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- راهسازي

۳۴۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- عمران روستايي، مرتبط با مهندسي عمران- ساختمان و تأسيسات كشاورزي

۳۵۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- كاربردي

۳۶۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- تكنولوژي عمران

۳۷۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- ساختمان سازي

۳۸۰

 

*

مرتبط با مهندسي عمران- معادل ليسانس مهندسي عمران- عمران-مرتبط با مهندسي عمران- خط و ابنيه -رتبط با مهندسي عمران- عملي -عمران- ساختمان

نقشه‌برداري

۶۰۰

*

 

مهندسي نقشه‌برداري

۶۱۰

 

*

مرتبط با مهندسي نقشه‌برداري، معادل كارشناس مهندسي نقشه‌برداري

ترافيك

۷۰۰

*

 

مهندسي ترافيك، برنامه‌ريزي حمل و نقل

۷۱۰

 

*

مهندسي ترافيك، معادل كارشناسي مهندسي ترافيك، راه و ترابري

تأسيسات مكانيكي

۴۰۰

*

 

مكانيك (حرارت و سيالات)، الكترومكانيك (مكانيك) قبل از سال ۶۰
مكانيك خارج از كشور، مكانيك قبل از سال ۶۰ داخل كشور

۴۱۰

 

*

مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي، معادل كارشناسي مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات)
كارشناسي مهندسي مكانيك (طراحي و جامدات)، دبيري فني مكانيك (حرارت و سيالات)

۴۲۰

 

*

مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان- سردخانه

۴۵۰

 

*

مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان- شيمي صنايع گاز

تأسيسات برق

۵۰۰

*

 

برق (قدرت)، الكترومكانيك (برق) قبل از سال ۶۰، برق خارج از كشور، الكتروتكنيك
، مهندسي برق و الكترونيك -شبكه‌هاي انتقال و توزيع

۵۱۰

 

*

مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان -معادل كارشناسي مهندسي برق (قدرت) -دبيري فني برق (قدرت) -مهندسي برق- مخابرات -مهندسي برق- كنترل ،مهندسي كنترل و ابزار دقيق، مهندسي تكنولوژي كنترل و ابزار دقيق

۵۳۰

 

*

مرتبط با مهندسي برق (الكترونيك)

معماري

۱۰۰

*

 

-معماري -معماري (كاربردي- مهندسي عملي)،  معماري و تزئينات داخلي (فارغ‌التحصيلان دانشگاه علم و صنعت) – علمي و كاربردي معماري

۱۲۰

 

*

مرتبط با مهندسي معماري – دبير فني معماري-معماري سنتي

۱۴۰

 

*

مرتبط با مهندسي معماري- مرمت و احياي بناهاي تاريخي

شهرسازي

۲۰۰

*

 

شهرسازي

۲۱۰

*

 

شهرسازي- طراحي شهري

۲۲۰

*

 

شهرسازي – برنامه‌ريزي شهري

۲۵۰

 

*

مرتبط با شهرسازي – مهندسي محيط

۲۶۰

 

*

مرتبط با شهرسازي- محوطه‌سازي و طراحي فضاي سبز

۲۷۰

 

*

مرتبط با شهرسازي- كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي محيط يا محيط زيست

۲۹۰

 

*

مرتبط با شهرسازي، معادل كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري با برنامه‌ريزي شهري)

پيوست 2: مدارك لازم براي كميسيون‌ هم‌ارزي رشته‌ها

 1. تكميل فرم درخواست متقاضي
 2.  ارائه رونوشت مدرك تحصيلي دانشگاهي (مطابق بند الف ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)
 3. ارائه رونوشت پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه دو نظارت
 4. ارائه ريز نمرات تحصيلي كه به تأييد دانشگاه مربوطه رسيده باشد و يا كاتالوگ دانشگاه چنانچه ريزنمرات به زبان غيراصلي باشد ترجمه الزامي است.
 • براي متقاضيان در استان تهران كليه مدارك به ترتيب ليست اعلام شده به مسؤول مربوطه تحويل گردد.
 • براي متقاضيان ساير استانها كليه رونوشت مدارك توسط سازمان نظام مهندسي و يا مسكن و شهرسازي استان مربوطه برابر اصل و ممهور گرديده، ارسال شود. بديهي است در غير اينصورت امكان طرح و بررسي مدارك در كميسيون هم ارزي رشته‌ها وجود ندارد.

پيوست 3. فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران  ( كد ۰۳)

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

۱

رياضي عمومي ۱

۳

۱۵

سازه‌هاي بتن آرمه ۲

۳

۲

رياضي عمومي ۲

۳

۱۶

پروژه بتن آرمه

۱

۳*

معادلات ديفرانسيل

۳

۱۷

سازه‌هاي فولادي ۱

۳*

۴

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

۲

۱۸

سازه‌هاي فولادي ۲

۲

۵

نقشه برداري و عمليات

۲

۱۹

پروژه سازه‌هاي فولادي

۱

۶*

مصالح ساختماني و آزمايشگاه

۲

۲۰

زمين شناسي مهندسي

۲

۷*

تكنولوژي بتن و آزمايشگاه

۲

۲۱

مكانيك خاك

۳*

۸

اصول و مباني معماري و شهرسازي

۲

۲۲

آزمايشگاه مكانيك خاك

۱

۹*

استاتيك

۳

۲۳

مهندسي پي

۲*

۱۰

ديناميك

۳

۲۴

روشهاي اجرايي ساختمان

۲*

۱۱*

مقاومت مصالح

۳

۲۵

متره و برآورد پروژه

۱*

۱۲

تحليل سازه‌ها ۱

۳

۲۶

طراحي معماري

۲

۱۳

تحليل سازه‌ها ۲

۳

۲۷

تأسيسات مكانيكي و برقي

۲

۱۴

سازه‌هاي بتن آرمه ۱

۳ *

۲۸

بارگذاري

۲*

  ۲۹ اصول مهندسي زلزله ۳**
جمع كل واحدها

۶۹

* گذرانيدن كليه واحدهايي كه با ستاره مشخص شده‌اند براي دريافت پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران الزامي است.
** گذرانيدن درس اصول مهندسي زلزله از سال ۷۶ به بعد الزامي مي‌باشد.

باتوجه به تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دانش آموختگاني كه عنوان رشته تحصيلي آنها با رشته‌هاي اصلي مهندسي ملحوظ در ماده ۶ قانون مذكور، متفاوت است و دروس گذرانيده شده توسط آنها با اهداف خاصي مانند دبيري يا اجراي ساختمانهاي روستايي، تدوين شده است، تنها مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران دريافت نمايند.

پيوست 4: فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (كد ۰۴)

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

۱

رياضي ۱

۳

۱۵

مكانيك سيالات ۱

۳

۲

رياضي ۲

۳

۱۶*

مكانيك سيالات ۲

۳

۳

برنامه سازي كامپيوتر

۳

۱۷

آزمايشگاه مكانيك سيالات

۱

۴

شيمي عمومي

۳

۱۸*

انتقال حرارت ۱

۳

۵

فيزيك ۱ و آزمايشگاه

۴

۱۹

كنترل اتوماتيك

۳

۶

فيزيك ۲ و آزمايشگاه

۴

۲۰

توربو ماشين

۳

۷

رياضي مهندسي

۳

۲۱

آزمايشگاه انتقال حرارت

۱

۸

نقشه كشي صنعتي ۱

۲

۲۲*

حرارت مركزي و تهويه مطبوع ۱

۳

۹

استاتيك

۳

۲۳

انتقال حرارت ۲

۲

۱۰

مقاومت مصالح ۱

۳

۲۴*

تأسيسات گازرساني

۲

۱۱

علم مواد

۳

۲۵*

تأسيسات بهداشتي ساختمان

۳

۱۲

ترموديناميك ۱

۳

۲۶

طراحي سيستم‌هاي تبريد و سردخانه

۳

۱۳*

ترموديناميك ۲

۳

۲۷*

پروژه تخصصي تأسيساتي

۳

۱۴

آزمايشگاه ترموديناميك

۱

 

جمع كل واحدها

۷۴

 • تبصره ا: داوطلباني كه حداقل ۹۰ درصد (۶۷ واحد) از واحدهاي فوق به اضافه تمام دروس ستاره‌دار را گذرانده باشند مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد اصلي ۰۴) دريافت نمايند.
 • تبصره ۲: داوطلباني كه حداقل ۷۰ درصد (۵۲ واحد) از واحدهاي فوق را به اضافه ۷۰ درصد دروس ستاره‌دار را گذرانده باشند مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد اصلي ۴۱) دريافت نمايند.
 • تبصره ۳: جهت بررسي مدارك در كميسيون هم ارزي رشته‌ها معدل كل براي دانشگاه دولتي حداقل ۱۴ و براي دانشگاه آزاد اسلامي حداقل ۱۵ مي‌باشد.

پيوست 5: فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (كد ۰۵)- جدول اصلاح شده (تجديد نظر دي ماه ۸۷)

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

۱

فيزيك۲( الكتريسيته ومغناطيس )

۳

۱۸

آزمايشگاه ماشين الكتريكي ۱

۱

۲

آزمايشگاه فيزيك ۲

۱

۱۹

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

۳

۳*

كارگاه عمومي يا رسم فني

۱

۲۰*

بررسي سيستم‌هاي قدرت ۱

۳

۴

زبان تخصصي

۲

۲۱

مخابرات ۱

۳

۵

نقشه كشي صنعتي

۱

۲۲*

پروژه كارشناسي

۳

۶

برنامه سازي كامپيوتر

۳

۲۳

كارآموزي

۲

۷

آمار واحتمالات مهندسي

۳

۲۴*

الكترونيك صنعتي

۳

۸*

كارگاه برق

۱

۲۵*

حفاظت و رله‌ها

۳

۹

مدارهاي الكتريكي ۱

۳

۲۶*

بررسي سيستم‌هاي قدرت۲

۳

۱۰

مدارهاي الكتريكي ۲

۳

۲۷

ماشين‌هاي الكتريكي ۳

۳

۱۱*

اندازه گيري الكتريكي

۳

۲۸*

تأسيسات الكتريكي

۳

۱۲*

آزمايشگاه اندازه گيري و مدار

۱

۲۹*

طراحي پست

۳

۱۳

الكترومغناطيس

۳

۳۰

آزمايشگاه ماشين الكتريكي۲

۱

۱۴*

الكترونيك ۱

۳

۳۱

آزمايشگاه حفاظت و رله‌ها

۱

۱۵*

آزمايشگاه الكترونيك ۱

۱

۳۲

جمع كل واحدها

۷۳

۱۶

ماشين‌هاي الكتريكي ۱

۳

۳۳

جمع واحدهاي ستاره‌دار

۳۴

۱۷*

ماشين‌هاي الكتريكي ۲

۳

۳۴

   
 • تبصره ۱: گذراندن حداقل ۹۰% واحدهاي فوق (۶۵ واحد) براي گرفتن پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي (با كد اصلي ۰۵) الزامي است.
 • تبصره ۲: براي گرفتن پروانه مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي گذراندن ۶۵% واحدهاي فوق (۴۷ واحد) الزامي است.
 • تبصره ۳: گذراندن ۹۰% (۳۱ واحد) از واحدهايي كه با ستاره مشخص شده‌اند براي دريافت پروانه اصلي و ۵۵%  (۱۹ واحد) براي دريافت پروانه مرتبط الزامي است.
 • تبصره ۴: براي گرفتن پروانه اشتغال بكار مهندسي برق (با كد اصلي) گذراندن واحدهاي رسم فني يا كارگاه برق و تأسيسات الكتريكي و يكي از دروس اندازه‌گيري و يا رله و حفاظت اجباري است.

پيوست 6: فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي معماري

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

۱*

هندسه كاربردي

۳

۱۵*

متره و برآورد

۲

۲

بيان معماري ۲

۲

۱۶*

مديريت و تشكيلات كارگاه

۲

۳*

رياضيات و آمار

۳

۱۷*

مصالح ساختماني

۲

۴

مقدمات طراحي معماري ۱

۵

۱۸*

ساختمان ۱

۲

۵

مقدمات طراحي معماري ۲

۵

۱۹

ساختمان ۲ و گزارش كارگاه

۳

۶

مباني نظري معماري

۳

۲۰

روستا ۱

۳

۷

آشنايي با معماري جهان

۲

۲۱*

طرح معماري ۱

۵

۸

آشنايي با معماري اسلامي

۴

۲۲*

طرح معماري ۲

۵

۹

آشنايي با معماري معاصر

۲

۲۳*

طرح معماري ۳

۵

۱۰*

تأسيسات الكترونيكي و نور و صدا

۲

۲۴

طرح معماري ۴

۵

۱۱*

تأسيسات مكانيكي

۲

۲۵

طرح معماري ۵

۵

۱۲*

ايستايي

۲

۲۶

طرح فني

۳

۱۳*

مقاومت مصالح و سازه‌هاي فلزي

۲

۲۷

طرح نهايي

۶

۱۴*

سازه‌هاي بتني

۲

۲۸

جمع كل

۸۷

 1. براي دريافت پروانه اشتغال بكار مرتبط با معماري، گذراندن ۷۰% (۶۱ واحد) از واحدهاي فوق شامل واحدهايي كه با ستاره * مشخص شده، الزامي است.
 2. براي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور تطبيق واحدهاي درسي متقاضيان كه در عنوان متفاوت و مضموناً يكسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضاي كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها مي باشد.

منبع: دفتر مقررات ملی ساختمانلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
مطالب منتخب سردبیر
مطالب پیشنهاد شده
مطالب محبوب
مطالب ویژه
جدیدترین مطالب

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام