سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

دانلود نمونه پرسشنامه رایگان

انتشار 12 دی 1397
مطالعه 5 دقیقه

پرسشنامه ها تعدادی از سوالات مشخص هستند که توسط محقق باید مطرح شوند در جهت تکمیل تحقیقاتش و بین گروه خاصی پخش شود و پاسخ ها دریافت شوند.

دانلود نمونه پرسشنامه رایگان

با توجه به اهمیت پرسشنامه ها در تکمیل تحقیقات و عدم آشنایی برخی محققین با نحوه طراحی و تنظیم پرسشنامه ها در این بخش چند نمونه پرسش نامه آماده از هر رشته برای شما بارگذاری کرده ایم که بتوانید از آنها استفاده کنید.و با استفاده از آنها پرسشنامه مربوط به رشته خود را تنظیم کنید.

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر

چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب ۷ و ۷۰ نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه ۲۵۰۰ نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۳۳۵ نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تدوین آن ۲۰ ملاک و ۱۶۸ نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. ۷ ملاک و ۵۸ نشانگر در بخش درونداد، ۸ ملاک و ۷۸ نشانگر در بخش فرآیند و ۵ ملاک و ۳۲ نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، ۱۰ملاک در سطح مطلوب و ۵ ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، ۳ ملاک در سطح مطلوب و ۵ ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

 

دریافت فایل پرسشنامه رایگان با عنوان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان

چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب ۷ و ۷۰ نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه ۲۵۰۰ نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۳۳۵ نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تدوین آن ۲۰ ملاک و ۱۶۸ نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. ۷ ملاک و ۵۸ نشانگر در بخش درونداد، ۸ ملاک و ۷۸ نشانگر در بخش فرآیند و ۵ ملاک و ۳۲ نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، ۱۰ملاک در سطح مطلوب و ۵ ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، ۳ ملاک در سطح مطلوب و ۵ ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

 

دریافت فایل پرسشنامه رایگان وضعیت موجود در پژوهش سرا ها از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می توانند در آن ایفا کنند و اهمیت آموزش در رشته روانشناسی.

فصل دوم دارای دو بخش است که در بخش اول سعی شده تا جنبه های مختلف روانشناسی بالینی در شکل کلاسیک آن، فعایتهای بالینی که در حوزه های مختلف انجام می شود،‌ مراکز استخدامی عمده و … برای دانشجویان این رشته روشن شود و یک پیش زمینه اطلاعاتی در مورد رشته تحصیلیشان و انتظاراتی که از آنها توقع می رود،‌ در اختیار می گذارد. در بخش دوم فصل مذکور به معرفی وسائل کمک آموزشی که می تواند مورد استفاده بیشتری در این رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته می شود.

فصل سوم به معرفی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش یعنی روش زمینه یابی می پردازد و همچنین به معرفی آزمودنیها و چگونگی گزینش آنها و روش جمع آوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم یافته های تحقیق به صورت جدولهایی با ذکر مواردی از قبیل میانگین پاسخها برای هر سوال در پرسشنامه، فراوانی هر کدام از گزینه ها در هر سوال، درصد این فراوانیها نسبت به کل و همچنین درصد فراونی تجمعی ارائه شده است. در ذیل هر جدول یک توصیف نسبت به جدول بیان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصیفهای مندرج در فصل چهارم همچنین با توجه به سوالهای پژوهشی این پایان نامه تفسیر و توصیفهای بیشتری نسبت به هر سوال ارائه شده است.

 

دریافت فایل پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه روش های مقابله با استرس

چکیده: 

عنوان پژوهش حاضر،بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح جنگی ، می باشد . فرضیات پژوهش به ارزیابی تفاوت بین فراوانی و ناخوشایندی عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای درافراد معلول و مجروح پرداخته است . نمونه ی مورد بررسی ۲۵ نفر معلول و ۲۵ نفر مجروح انتخاب شده است. ابزار پژوهش ، پرسشنامه سنجش عوامل تنیدگی زا و پرسشنامه  روش های مقابله با استرس انتخاب شده است . به منظور ارزیابی فرضیات پژوهش از آزمون t مستقل استفاده شده است.

نتایج نشان داده است که بین فراوانی عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی دار است. بین شدت عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد . وهمچنین بین راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

دریافت فایل پرسشنامه با عنوان روش های مقابله با استرس

 

دریافت فایل پرسشنامه رایگان با عنوان ازدواج مجدد همسران شاهد

دریافت فایل پرسشنامه رایگان با عنوان کم رویی

 

دریافت فایل پرسشنامه با عنوان مسئله خانواده

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام